Aktualności

Wszystkie

Zmiany w prawie I kwartał 2021

02.04.2021

Kategoria: Prawo Podatkowe
 

 1)  „Opłata mocowa” - jakie stawki obowiązują w 2021r.? 


Jak co roku, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustala stawki opłaty za energię elektryczną w oparciu o aukcje, na których wyłaniani są dostawcy energii na dany rok oraz koszty wyliczone przez podmiot dokonujący rozliczeń. Ustawa o rynku mocy wprowadza 4 kategorie gospodarstw domowych w należności od ilości zużytej energii. W 2021 r. stawki dla gosopodarstw domowych, w zależności od zużycia wyniosą od 1,87 zł / msc do 10.46 zł / msc
 
Co ciekawe, podmioty uczestniczące w rynku energii elektrycznej są wynagradzane za gotowość do dostaw, co ma zapewnić bezpieczeństwo dostaw niezależnie od sytuacji ekonomicznej.


2) Pakiet „Slim VAT”, czyli nowe uproszczenia w rozliczaniu podatku


Przypominamy, że z końcem roku 2020 podpisana została ustawa nowelizacyjna w zakresie podatku VAT. Zgodnie z przewidywaniami i ona doczekała się zmian na rzecz elektronizacji obiegu dokumentów – chodzi o wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego wywozu towarów. Poza tym podatnicy mogą korzystać z kilku uproszczeń, na co wskazuje sama nazwa pakietu, w tym np. proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, czy wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym Ponadto wprowadzone zostały zmiany w dokonywaniu korekt zwiększających bądź zmniejszających podstawę opodatkowania.
 Kategoria: Prawo Zamówień Publicznych
 

1) Duże zmiany dla wykonawców i zamawiających – co nowego ich czeka w prawie zamówień publicznych
 

Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2021r. weszły w życie nowe przepisy prawa zamówień publicznych (pzp). Zmiany mają zwiększyć efektywność całego systemu zamówień publicznych głównie przez wsparcie małych i średnich przedsiębiorców. Jedne z ważniejszych zmian, to:

 

* obowiązek wypłacania zaliczek i częściowych płatności;

* zakaz stosowania kar za zachowanie, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

* prowadzenie przetargów w formie elektronicznej i składanie ofert z e-podpisem.


Ciekawym rozwiązaniem, mającym odciążyć sądy powszechne, jest również mechanizm koncyliacji jako ugodowego załatwiania sporu pomiędzy wykonawcą a zamawiającym na etapie wykonywania umowy. Rozwiązanie to zakłada prawo stron do zwrócenia się do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. Rozwiązanie ma zastosowanie do wszystkich zamówień, niezależnie od ich wartości.

 Kategoria: Prawo Cywilne
 

1) Uwaga, noworoczne zmiany dla przedsiębiorców w prawie konsumenckim!

Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2021r. weszły w życie przepisy z tzw. pakietu przyjazne prawo, które przewidują ochronę przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą analogiczną jak ta, przewidziana dla konsumentów. Będzie ona dotyczyła:


* stosowania klauzul abuzywnych,

* rękojmi za wady rzeczy,

* prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.


Warunkiem zastosowania jest niezawodowy charakter zawartej umowy, zwłaszcza przedmiot umowy nie może dotyczyć wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Ustawodawca nie określa szczegółowo w jaki sposób będzie oceniony zawodowy, bądź niezawodowy charakter rzeczonej umowy.  


2) Ustawa „lokal za grunt” , czyli nowe warunki nabycia nieruchomości gminnych, które mają być przeznaczone pod inwestycje

Nowa ustawa poszerza wykorzystanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Nowa ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości została już podpisana przez Prezydenta i ma zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2021r. Ustawa określa zasady na jakich rada gminy może decydować o zbyciu nieruchomości z zasobów gminnych. Ustawa celuje w odpowiedź na problemy, z jakimi spotykają się inwestorzy, w dostępie do gruntów gminnych, odpowiednich pod budowę nowych osiedli mieszkaniowych.

3) Sprzęt AGD czekają zmiany w etykietach energetycznych


Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej od 1 marca 2021 pojawiły się nowe etykiety energetyczne na sprzęcie RTV i AGD – zniknęły klasy A+++, A++, A +, a w zamian za to pojawiły się kategorie od A do G. Nowe piktogramy mają za zadanie informować o zużyciu energii, a przez to kształtować racjonalniejsze wybory ze strony ich użytkowników – ograniczenie zużycia energii czy emisji dwutlenku węgla. W przyszłości planowana jest zmiana etykiet kolejnych grup produktów.

4) „Społeczna agencja najmu” jako przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID na rynku mieszkaniowym
 

Rząd przyjął projekt ustawy na mocy której zostanie wprowadzona „Społeczna agencja najmu” (SAN) będąca pośrednikiem między właścicielami mieszkań a osobami fizycznymi, dla których, ze względu na dochody czy sytuację życiową, najem mieszkania na zasadach rynkowych nie jest możliwy. Jest to odpowiedź na zmniejszony popyt wynajmu długo- i krótkoterminowego spowodowany pandemią COVID-19. SAN działają poprzez oferowanie długoletniej dzierżawy z gwarancją czynszu, a także negocjują obniżenie jego stawki. Jest to swoista alternatywa dla budownictwa komunalnego.
 Kategoria: Prawo Farmaceutyczne
 

1) Nowości w ustawie o zawodzie farmaceuty

16 kwietnia 2021 r. wejdzie w życie ustawa o zawodzie farmaceuty regulująca zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, sposób jego wykonywania, czy obowiązek rozwoju zawodowego. Co ciekawe zyskują oni szereg nowych uprawnień np. prowadzenie konsultacji farmaceutycznych, możliwość opracowywania indywidualnego planu opieki farmaceutycznej, wystawianie recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego, czy wykonywanie prostych badań diagnostycznych. Są one związane z ideą wykonywania zawodu farmaceuty, którą jest zgodnie z definicją ustawową, ochrona zdrowia pacjenta i ochrona zdrowia publicznego.  

 Kategoria: Prawo Drogowe

1) Bezpieczniejsze korzystanie z e-hulajnóg i deskorolek elektrycznych
 

Pod koniec lutego Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, w której uregulował status elektrycznych hulajnóg, deskorolek i wszelkich innych urządzeń transportu osobistego (UTO). Co zostało wprowadzone? Przede wszystkim zasady dotyczące dopuszczalnej prędkości (do 20 km/h), miejsca poruszania się (droga rowerowa bądź chodnik, a tylko wyjątkowa jezdnia) czy miejsce parkowania (wyznaczone, specjalne miejsce do tego przeznaczone w obrębie chodnika). Wprowadzono również sankcje w postaci mandatu za nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, korzystanie podczas jazdy z telefonu komórkowego czy przewożenie innej osoby.

2) Zmiany w zasadach o ruchu drogowym

 

Od 1 czerwca 2021 r. zaczną obowiązywać nowe zasady w ruchu drogowym. Zgodnie z kluczowymi założeniami nowych przepisów:


* piesi będą mieli pierwszeństwo przed pojazdem już przed wejściem na pasy;
* obniżenie prędkości w terenie zabudowanym do prędkości 50 km/h;
* zakaz jazdy na zderzak z wyjątkiem manewru wyprzedzania - obowiązek zachowania odstępu jest wyrażony w metrach równy połowie prędkości, z jaką porusza się pojazd;
 Źródła: System informacji prawnej Lex, Lexpolonica, Dziennik Gazeta Prawna, Przegląd prasy podatkowej Deloitte/Ernst&Young i inne

Kraków, 02.04.2021 r.

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...