Aktualności

Wszystkie

Zmiany w prawie - II kwartał 2021

12.07.2021

Zmiany w prawie

kwiecień - czerwiec 2021 

 

Kategoria: Inne
 

 1)  Spis Powszechny – 30 września 2021 r. mija termin na spisanie się. 


Przypominamy, że 01/04/2021 ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. W tym roku po raz pierwszy obowiązkowy jest samospis internetowy, oczywiście jeśli ktoś nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie. Obowiązkiem spisowym objęte są: osoby fizyczne, a także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami. Udział w spisie jest obowiązkowy, nie udzielenie informacji w spisie powszechnym grozi grzywną do 5.000 zł.

2) Rusza Unijny Certyfikat COVID.

Od 1 lipca zaczęły obowiązywać certyfikaty COVID we wszystkich krajach UE, a także w Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinie.
 
Unijny Certyfikat COVID (UCC) mogą pobrać osoby w pełni zaszczepione, które otrzymały dwudawkową lub jednodawkową szczepionkę, która została dopuszczona na rynku UE. Jest on ważny od 14. dnia do 365 dnia po podaniu ostatniej dawki.
 
Certyfikat wystawiany jest również osobom, które otrzymały negatywny wynik testu wykrywającego wirusa SARS-CoV-2 – antygenowego lub PCR. Takie zaświadczenie ważne jest w Polsce 48 godzin od daty pobrania próbki do badania.
 
Również ozdrowieńcy mogą pobrać certyfikat, który w ich przypadku będzie ważny od 11 dnia do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR.

 Kategoria: Ochrona środowiska

1) Opłata za plastikowe opakowania.


Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.
 
Zmiany są efektem wdrażania unijnej dyrektywy, która m.in. zakłada ograniczenie stosowania jednorazowych przedmiotów składających się z plastiku, takich jak np. mieszadełka, patyczki do uszu, talerze czy słomki.
 
Projekt przewiduje wprowadzenie opłaty produktowej w wysokości maksymalnie 1 zł za jedną sztukę opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, która będzie doliczana do sprzedawanego w nim produktu. Przy czym, faktyczna wysokość opłaty produktowej na finalnie wynikać z rozporządzenia ministra. Z projektu wynika, że sklepy, bary lub kawiarnie, które będą wydawać jednorazowe opakowania, będą musiały zapewnić swoim klientom alternatywę, czyli udostępnić produkty i opakowania wielokrotnego użytku bądź wykonane z materiałów innych niż plastik.

2) Obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do CEEB.

Z dniem 1 lipca 2021 r. wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W przypadku źródeł uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. termin na złożenie deklaracji upływa po 12 miesiącach od 1 lipca 2021 r.. Z kolei w przypadku urządzeń uruchomionych po 1 lipca 2021 r., termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni. Deklaracje można składać w formie elektronicznej, wystarczy do tego e-dowód lub profil zaufany. Są dwa formularze do rejestracji online, jeden dotyczy budynków mieszkalnych, drugi – niemieszkalnych.

3) Nowa wersja programu „Czyste Powietrze.

Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie – to trzy nowości w programie „Czyste Powietrze”, które weszły w życie od 1 lipca 2021 r.
 Kategoria: Prawo Handlowe
 

1) Od 1 lipca wnioski do Rejestru Przedsiębiorców składa się wyłącznie elektronicznie.
 

Od 1 lipca 2021 r. wnioski do KRS przez przedsiębiorców mogą być składane wyłącznie elektronicznie za pomocą specjalnych interaktywnych formularzy w Portalu Rejestrów Sądowych. Elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego ma znacznie przyspieszyć postępowanie rejestrowe. Sprawy dotyczące rejestru przedsiębiorców mają być prowadzone wyłącznie elektronicznie. Oznacza to, że decyzje sądu będą powstawać jako dokumenty elektroniczne z podpisem kwalifikowanym.


2) Kasy fiskalne online.

Od 1 lipca 2021 r. kolejne branże i usługi objęte zostały obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych online.
 
Pierwsze kasy online u niektórych podatników musiały pojawić się 1 stycznia 2020 r. Kolejne branże miały zostać objęte obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online 1 lipca 2020 r. oraz 1 stycznia 2021 r. W związku z pandemią koronawirusa terminy te zostały przesunięte o pół roku.
 
1 lipca 2021 r. przypada trzeci etap wymiany kas rejestrujących. Tym razem obowiązek obejmie: usługi budowlane, fryzjerskie, kosmetyczne, prawnicze, opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz te, które są związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

3) Nowelizacja ustawy AML - nowe obowiązki w zakresie zgłaszania informacji do CRBR.

W dniu 30 kwietnia 2021 r. została opublikowana nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wprowadziła szereg zmian w zakresie działania i zgłaszania danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
 
Ustawa rozszerzyła także zakres instytucji obowiązanych, które powinny wdrożyć i stosować Ustawę AML o:

a) przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego;
b) pośredników w obrocie nieruchomościami z wyłączeniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zmierzających do zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części, w której miesięczny czynsz został określony w wysokości mniejszej niż równowartość 10 000 euro;
c) przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami lub przechowywaniu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro. 

Zmiana katalogu instytucji obowiązanych zacznie obowiązywać po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia nowelizacji tj. już od 31 lipca 2021 r.
 
Zmiany dotyczą także zwiększenia grupy podmiotów zobowiązanych do zgłoszenia informacji do CRBR o: (a) spółki partnerskie, (b) prosta spółka akcyjna (c) stowarzyszenia, (d) fundacje, (e) spółki europejskie, (f) spółdzielnie, (g) spółdzielnie europejskie, (h) europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, a także (i) trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium RP w imieniu lub na rzecz trustu.
 
Termin na zgłoszenie do CRBR dla nowo objętych obowiązkiem podmiotów ustalono na 9 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej. Zgłoszenie powinna poprzedzać analiza, dzięki której możliwe będzie ustalenie beneficjenta rzeczywistego oraz pozyskanie danych podlegających ujawnieniu w CRBR.

4) Nowelizacja ustawy AML - zmiany proceduralne.

W dniu 30 kwietnia 2021 r. została opublikowana nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. W nowelizacji przewidziano zmiany w następujących procedurach przeznaczonych dla obowiązanych instytucji:
Procedura oparta na analizie ryzyka polegającej na weryfikacji, czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą  eksponowane  stanowisko  polityczne - Minister  właściwy  do  spraw  finansów  publicznych  określi, w drodze  rozporządzenia,  wykaz  krajowych  stanowisk  i funkcji  publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi;
 
Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

1. musi podlegać bieżącej weryfikacji oraz w razie potrzeby aktualizacji;
2. musi zostać zaakceptowana przez kadrę wyższego szczebla przed wejściem do bieżącego stosowania;
3. procedura musi określać:

a) zasady odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR  a informacjami o beneficjentach rzeczywistych ustalonymi w związku  ze stosowaniem ustawy;
b) zasady dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości  beneficjenta  rzeczywistego oraz  czynności  podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze; 

Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń – zapewniać musi co najmniej ochronę pracownika przed działaniami o charakterze represyjnym, polegającym na kierowaniu gróźb lub mających wpływ na pogorszenie sytuacji faktycznej lub prawnej.
 Kategoria: Prawo Podatkowe
 

1) 30 czerwca upłyną termin zgłoszenia do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

30 czerwca 2021 roku to termin na zarejestrowanie podmiotu w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA). Rejestracja w CRPA zastąpiła składanie formularzy rejestracyjnych AKC-R. Podmioty, które składały wcześniej papierowe zgłoszenie rejestracyjne AKC-R, nie muszą się rejestrować w CRPA, ale do 30 czerwca 2021 roku muszą uzupełnić swoje zgłoszenie rejestracyjne o dane dotyczące właściwego dla ciebie naczelnika urzędu skarbowego.


2) Pakiet SLIM VAT 2.

28 czerwca 2021 r. przekazano Marszałkowi Senatu i Prezydentowi RP uchwaloną przez Sejm ustawę dotyczącą tzw. Pakietu SLIM VAT 2. Większość przepisów ustawy ma wejść w życie 1 października 2021 r.
 
SLIM VAT 2 wprowadza m.in.:

1. możliwość dla rozliczających podatek z tytułu importu towarów, dokonania korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczono prawidłowej wysokości podatku, bezpośrednio w deklaracji podatkowej,
2. wydłużenie terminu na stosowanie ulgi na złe długi z dwóch do trzech lat,
3. uproszczenie sposobu obłożenia podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości,
4. możliwość przesyłania środków pomiędzy rachunkami VAT-owskimi w różnych bankach,
5. możliwość płacenia z rachunku VAT składek na KRUS,
6. możliwość wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty.3) 

 

3) Pakiet e-commerce

Z dniem 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie rozwiązania, które tworzą tzw. pakiet e-commerce. W ramach pakietu e-commerce wprowadzona została m.in.:

a) likwidacja w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro,
b) rozszerzono zakres transakcji B2C (przede wszystkim o wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość - WSTO), które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop,
c) uproszczona procedura deklarowania i zapłaty podatku VAT z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro,
d) wprowadzona zmiana w zakresie rozliczania VAT od sprzedaży wysyłkowej towarów na rzecz konsumentów z innych krajów UE – przedsiębiorcy po przekroczeniu progu sprzedaży (10.000 EUR), będą mogli zarejestrować się dla celów VAT w kraju, gdzie znajdują się ich konsumenci albo skorzystać z procedury OSS (procedura umożliwi łączne raportowanie wszystkich transakcji wysyłkowych, dokonanych w UE w ramach jednej deklaracji VAT w jednym kraju). 

W związku ze zmianami w tak zwanym pakiecie e-commerce, od 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R).

4) Tax Free na platformie PUESC.

Z początkiem lipca rusza rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego Tax Free na platformie PUESC. System zwrotu podatku VAT podróżnym Tax Free obecnie działa w formie papierowej, od przyszłego roku będzie działał w formie elektronicznej, a od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów Tax Free w formie elektronicznej.

5) Akcyza za zmianę przeznaczenia pojazdu.

Za przerejestrowanie pojazdu na samochód osobowy, w tym samochód kempingowy, od 1 lipca 2021 r. istnieje obowiązek zapłacenia akcyzy.
Dotyczy to zmiany, która nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

6) Nowe wzory NIP-2, NIP-7, NIP-8, ZAP-3 od 1 lipca 2021 r.

W Ministerstwie Finansów przygotowano projekt nowego rozporządzenia w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających. Rozporządzenie wprowadziło od 1 lipca 2021 r. nowe wzory formularzy NIP-2, NIP-7, NIP-8 i ZAP-3. Dotychczasowe wzory tych formularzy będą mogły być stosowane nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.

7) Pakiet akcyzowy od maja 2021 r.

1 maja 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym (tzw. Pakiet akcyzowy), która według Rządu ma uszczelnić system polskiej akcyzy i pomóc wyeliminować nieprawidłowości dotyczące opodatkowania wyrobów akcyzowych, do najważniejszych zmian należą:

- wprowadzenie obowiązku składania elektronicznych deklaracji akcyzowych (z wyłączeniem tych, które są składane przez osoby fizyczne);
- uszczelnienie systemu uzyskiwania oraz cofania zezwoleń akcyzowych – m.in. poprzez rozszerzenie przesłanek odmowy wydania oraz cofnięcia zezwoleń akcyzowych oraz przesłanek odmowy dokonania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz wykreślenia z tego rejestru.
 Kategoria: Prawo Administracyjne

1) Przy załatwianiu sprawy w urzędzie przez mail, wymagany jest podpis elektroniczny.


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, w wyroku z 15 kwietnia 2021 r. (sygn. III SA/Gd 933/20) stwierdził, że podania i wnioski mogą być wnoszone do organów w formie wiadomości e-mail. Sprawy urzędowe mogą być zatem załatwiane przez Internet. Jednak bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego wnioski i podania nie będą skuteczne. W takiej sytuacji organ powinien wezwać stronę do usunięcia braku formalnego pisma, ale nie stwierdzać bezskuteczności czynności.

2) Więcej czasu na rejestrację pojazdu sprowadzonego z UE.
 
Od początku lipca 2021 r. czas na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu został wydłużony z 30 do 60 dni. Takie zasady obowiązywać będą do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.
 Kategoria: Prawo Cywilne
 

1) Więź rodzinna dobrem osobistym.

Sejm zdecydował o wprowadzeniu do Kodeksu cywilnego przepisu jednoznacznie stanowiącego, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej.
 
Ustawa ma przyznawać bliskim osób, które są w stanie wegetatywnym np. na skutek wypadku komunikacyjnego czy błędu medycznego, prawo do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w postaci zerwanej więzi rodzinnej w następstwie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała. Projekt Ustawy został przyjęty przez Sejm i przekazany Marszałkowi Senatu i Prezydentowi RP. Zmiana ma wejść w życie miesiąc po ogłoszeniu Ustawy.

2) Zmiany dotyczące najmu lokali w galeriach.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy COVID-owej, która zmienia między innymi zasady przedłużania umów najmu w galeriach handlowych w związku z tymczasowym zakazem handlu.
 
Ustawa została opublikowana 1 lipca 2021 r. Zgodnie z ustawą, najemcy, którzy złożyli ofertę przedłużenia umowy, której termin złożenia upływał po 31 grudnia 2020 r. mogą się od niej uchylić. W tym celu w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy należy złożyć stosowne oświadczenie wynajmującemu. Ta konkretna zmiana wchodzi w życie 22 lipca 2021 r.
 Kategoria: Prawo Pracy

1) Praca zdalna znajdzie się w Kodeksie pracy.
 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało projekt ustawy zgodnie z którym praca zdalna ma znaleźć swoje stałe miejsce w Kodeksie Pracy.
 
Przepis zawierający definicję pracy zdalnej wskazuje, że praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 
Co ważne, podobnie jak w zakresie telepracy ustanowienie pracy zdalnej będzie możliwe zarówno w momencie nawiązywania stosunku pracy i zawierania umowy, jak i w toku zatrudnienia. Uzgodnienie pomiędzy pracownikiem i pracodawcą może być dokonane papierowo lub elektronicznie. Projekt zakłada, że praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 12 dni w roku kalendarzowym.

2) Zmiany w Kodeksie Pracy - badanie trzeźwości pracownika.

W Kodeksie Pracy pojawią się przepisy pozwalające i określające zasady prowadzenia wyrywkowych kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach.
 
Powyższe zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W III kwartale 2021 roku projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu.
 Kategoria: Prawo Karne

1) Zmiany w kodeksie karnym skarbowym od 1 maja 2021 r.

Od 1 maja 2021 r. obowiązują zmiany, które uproszczają i przyśpieszają postępowanie mandatowe. Sprawca, który zgodzi się na przyjęcie mandatu za wykroczenie skarbowe uniknie postępowania sądowego. Zmiana art. 48 § 2 Kodeksu karnego skarbowego powoduje podwyższenie wysokości górnej granicy kary grzywny za wykroczenie skarbowe, jaka może być nałożona w drodze mandatu karnego. Od 1 maja 2021 r. minimalna kara grzywny jaka może być nałożona w drodze mandatu karnego wynosi 280 zł, natomiast maksymalna 14 tys. zł, co stanowi pięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia.

 Źródła: System informacji prawnej Lex, Lexpolonica, Dziennik Gazeta Prawna, Przegląd prasy podatkowej Deloitte/Ernst&Young i inne

Kraków, 09.07.2021 r.

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...