Aktualności

Wszystkie

Zmiany w prawie - III kwartał 2021

22.10.2021

Zmiany w prawie

lipiec - wrzesień 2021 

 

Kategoria: Prawo Handlowe

1) Prosta Spółka Akcyjna – nowy podmiot w Kodeksie Spółek Handlowych

Od 1 lipca 2021 weszły w życie przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej: Prostej Spółki Akcyjnej. Regulacja dotycząca PSA opiera się na następujących podstawowych założeniach:

(1) niski minimalny kapitał zakładowy – min. 1 zł,
(2) elastyczne kształtowanie struktury majątkowej (np. emisja akcji bez wartości nominalnej),
(3) wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wniesienie do spółki know-how, pracy i usług bez skomplikowanych i kosztownych wycen na etapie rozpoczynania działalności,
(4) swoboda w zakresie wyboru organów spółki (zarząd i ew. rada nadzorcza albo rada dyrektorów),
(5) prosta rejestracja elektroniczna,
(6) szybka i nieskomplikowana likwidacja spółki lub przekształcenie w inną spółkę kapitałową.
 Kategoria: Prawo Rachunkowe

1) Pranie pieniędzy – zmiany dla biur rachunkowych od 31 lipca 2021 r.

Od 31 lipca 2021 r., do katalogu jednostek obowiązanych do stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zostali dołączeni:

(1) przedsiębiorcy, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędących innymi instytucjami obowiązanymi,
(2) pośrednicy w obrocie nieruchomościami (z wyłączeniem określonych czynności),
(3) przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami.
 
Obecnie nie ma wątpliwości, że każde biuro rachunkowe, niezależnie od tego, czy oferuje usługi w zakresie tzw. pełnej księgowości, czy też inne usługi księgowe musi stosować od 31 lipca 2021 r. procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy.


2) Rząd przyjął projekt nowelizacji wprowadzającej e-faktury

Rada Ministrów przyjęła z końcem sierpnia 2021 r., projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Zgodnie z przyjętym projektem, faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Korzystanie z e-faktur w pierwszym etapie wprowadzania tego rozwiązania będzie dobrowolne. Warunkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur jest posiadanie uprawnień do wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych. Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury. Podatnicy, którzy zdecydują się wystawiać faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem KSeF, zostaną zwolnieni z obowiązku ich przechowywania i archiwizacji przez okres 10 lat. W KSeF, to administracja podatkowa zapewnia przez 10 lat przechowywanie wystawionych za jego pośrednictwem faktur.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.
 Kategoria: Inne

1) Społeczne Agencje Najmu od 23 lipca 2021 r.

Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT. SAN współpracuje z gminą i pośredniczy między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania na warunkach rynkowych. Mieszkania te mają stanowić tańszą alternatywę dla kosztownego budownictwa komunalnego.
 
Najemcy mieszkań od SAN zapłacą czynsz niższy od rynkowego. Kryteria uprawniające do najmu mieszkania od SAN określa gmina.

 

2) Wniosek o EKUZ online – zmiana od 1 października 2021 r.

Od 1 października 2021 r. osoby wyjeżdżające turystycznie nie będą mogły złożyć wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) drogą mailową. Zgodnie z informacją Narodowego Fundusze Zdrowia, wniosek online w związku z wyjazdem turystycznym będzie można złożyć przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub ePUAP. Warto pamiętać, że EKUZ uzyskamy również  w oddziałach wojewódzkich i delegaturach NFZ.

3) Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o nowych zasadach wjazdu do Wielkiej Brytanii, które będą obowiązywały po 30 września 2021 r. 
Od 1 października 2021 r. wjazd do Wielkiej Brytanii możliwy będzie tylko na podstawie ważnego paszportu. Wyjątkiem zostaną objęte osoby posiadające status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii, które uzyskały swój status na podstawie dowodu osobistego. W przypadku takich osób będzie możliwy wjazd na podstawie dowodu osobistego (co najmniej do końca 2025 roku).
 Kategoria: Prawo Cywilne

1) Elektroniczna licytacja nieruchomości


Z dniem 3 lipca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła e-licytację z nieruchomości.
 
Zgodnie z nowelizacją, przetarg w drodze elektronicznej odbywa się wyłącznie na wniosek wierzyciela, a w razie braku wskazania takiej formy – w trybie dotychczasowym, przy czym w sytuacji prowadzenia egzekucji przez kilku wierzycieli do e-licytacji ma wystarczyć wniosek jednego z nich. Sama sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji ma być przeprowadzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, natomiast ma stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej ma być zamieszczane obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przed jej terminem. Do obwieszczenia ma być również załączony protokół opisu i oszacowania nieruchomości, co zdaniem komorników rozwiąże problem przeglądania akt i ograniczy występujące przy tym zagrożenia dla danych osobowych. Przepisy dotyczące e-licytacji obowiązują od 19 września 2021 r.


2) Ochrona konsumenta - przepisy uzupełniające weszły w życie

Od 26 września weszły w życie przepisy nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego w zakresie ochrony konsumenta.

W nowelizacji przewidziano, że w sytuacji, w której konsument zostanie pozwany na podstawie weksla, który wystawił np. bankowi, sąd będzie musiał z urzędu zbadać umowę będącą podstawą wystawienia weksla pod kątem nieuczciwych postanowień. Ponadto opłata sądowa od zarzutów konsumenta wobec nakazu zapłaty nie będzie mogła wynosić więcej niż 750 zł. Nowe rozwiązania mają umożliwić oddanie pisma procesowego, z zachowaniem terminu, w placówce dowolnego operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne. Doprecyzowane zostały również regulacje dotyczące wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniach sądowych - osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie mogła uzyskać zwrot poniesionych kosztów tłumaczenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie prawa pomocy.
 Kategoria: Prawo Administracyjne
 

1) Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września 2021 r.

W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.
Dotychczas zgodę na nabycie otaczających budynek terenów musieli wyrazić wszyscy właściciele lokali. Od tej pory zgoda na nabycie gruntu poprawiającego warunki zagospodarowania nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym np. pod altanę śmietnikową, czy inne obiekty potrzebne wspólnocie, będzie podejmowana w drodze uchwały właścicieli lokali. 
W nowelizacji przewidziano też rozszerzenie uprawnienia do nabywania nieruchomości 
z publicznego zasobu także na grunty, które nie przylegają do nieruchomości budynkowej.

2) Nieważność decyzji administracyjnych – zmiany od 16 września 2021 r.

16 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którą nie można stwierdzać nieważności decyzji, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Ponad powyższe, w związku z uchwalonymi zmianami, nie będą wszczynane postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło trzydzieści lat. Natomiast toczące się już postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczęte po upływie trzydziestu lat od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia i niezakończone ostateczną decyzją przed 16 września 2021 r., umarzane są z mocy prawa.
 Kategoria: Podatki
 

1) Objaśnienia do pakietu VAT e-commerce

Resort finansów poinformował 2 września 2021 r., że przygotował praktyczny przewodnik po głównych rozwiązaniach pakietu VAT e-commerce (objaśnienia podatkowe mają mieć moc wiążącą dla administracji skarbowej).  W objaśnieniach podatkowych omówiono najważniejsze rozwiązania przyjęte przepisami pakietu VAT e-commerce z podaniem przykładów ich praktycznego stosowania, np. dla:

(1)    wewnątrzwspólnotowej sprzedaż towarów na odległość WSTO (definicję, miejsce dostawy, moment powstania obowiązku podatkowego, dokumentację potwierdzającą dostarczenie towarów do nabywcy, fakturowanie, obowiązki ewidencyjne),
(2)    sprzedaży na odległość towarów importowanych SOTI (definicję, miejsce dostawy, procedury szczególne tzw. One Stop Shop - OSS (procedura unijna i nieunijna), czy
(3)    procedurę szczególną tzw. Import One Stop Shop – IOSS (procedura importu).

Link do objaśnień podatkowych:

https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-1-wrzesnia-2021-r-w-zakresie-tzw-pakietu-vat-e-commerce-wprowadzonego-ustawa-z-dnia-20-maja-2021-r-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-niektorych-innych-ustaw-dz-u-poz-1163#xd_co_f=OWE2YzdiNjAtY2RhZC00MTQwLTgwY2UtNGVkYTdkNzFjYTRj~
 Kategoria: Prawo Karne

1) Strażnik miejski może wystawiać mandaty kierującym hulajnogą elektryczną

 
Rozporządzenie z 30 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego przyznaje uprawnienia do nakładania przez strażników gminnych (miejskich) grzywien w drodze mandatów karnych wobec kierujących rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, za wykroczenie art. 86a Kodeksu wykroczeń, tj. za nieporuszanie się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

 Źródła: System informacji prawnej Lex, Lexpolonica, Dziennik Gazeta Prawna, Przegląd prasy podatkowej Deloitte/Ernst&Young i inne

Autor: Łukasz Rabiak, Mateusz Reiss
Kraków, 22.10.2021 r.

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...