Aktualności

Wszystkie

Ogólny przegląd systemu zamówień publicznych na Ukrainie

26.09.2022

Pomimo trwających działań wojennych rząd Ukrainy broni powojennej odbudowy kraju, która składa się z 15 programów narodowych, które zaspokajają podstawowe potrzeby kraju zarówno w okresie wojny, jak i po wojnie.

Oczywiste jest, że odbudowa Ukrainy obejmie odbudowę sektora energetycznego, transportowego, odbudowę zniszczonej infrastruktury społecznej, co z kolei zwiększy możliwości przystąpienia przedsiębiorstw z UE do tych projektów, w szczególności poprzez zawieranie umów na dostawę odpowiednich towarów i usług w ramach procedur udzielania zamówień publicznych, co z kolei prowadzi do zainteresowania zrozumieniem zasad i procedur wdrożonych na Ukrainie.

Zgodnie z układem o stowarzyszeniu między Ukrainą a UE,ustawodawstwo krajowe w dziedzinie zamówień publicznych przewiduje spójne zbliżenie ukraińskiego ustawodawstwa w dziedzinie zamówień publicznych do "Acquis communautaire" w dziedzinie zamówień publicznych w oparciu o zasady regulujące unijne zamówienia publiczne.

Ponadto w maju 2016 roku Ukraina stała się pełnoprawną stroną  Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych (GPA), które reguluje handel międzynarodowy na rynkach zamówień publicznych i  ma na celu zapewnienie uczciwych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunków konkurencji przy zamówieniach na towary, usługi i usługi budowlane w państwach członkowskich objętych Porozumieniem, w szczególności w 27 państwach członkowskich UE.

Decydujące miejsce w sukcesie reformy systemu zamówień publicznych Ukrainy należy do ustawy Ukrainy "O zamówieniach publicznych", która  określa  prawne i ekonomiczne podstawy zamówień na towary, roboty budowlane i usługi w celu zaspokojenia potrzeb państwa, wspólnot terytorialnych i zjednoczonych wspólnot terytorialnych.

Ustawa wprowadza  obowiązkowe korzystanie z systemów e-zamówień oraz elektronicznego  systemu odwoławczego ProZorro, który zapewnia tworzenie, przechowywanie, ujawnianie wszystkich informacji o zamówieniach, aukcje elektroniczne, automatyczną wymianę informacji i dokumentów oraz korzystanie z usług z automatyczną wymianą informacji, do których dostęp odbywa się za pośrednictwem Internetu.   Prozorro to platforma elektroniczna, która zrzesza ponad 35 tysięcy władz państwowych i komunalnych oraz przedsiębiorstw (klientów towarów, robót i usług) oraz około 250 tysięcy firm handlowych (dostawców).

OFERENCI

Zamówienia publiczne na Ukrainie są otwarte dla szerokiego grona podmiotów gospodarczych (Dostawców), w tym osób fizycznych, indywidualnych przedsiębiorców i zarejestrowanych firm – rezydentów i nierezydentów.

Dyskryminacja ze względów narodowych lub pokrewnych jest zabroniona, więc krajowi i zagraniczni oferenci, niezależnie od formy własności, uczestniczą w procedurach zamówień publicznych na równych zasadach.

Wyjątkami są: osoby, które popełniły przestępstwa korupcyjne i są wpisane  do Państwowego Rejestru osób, które dopuściły się korupcji lub przestępstw związanych z korupcją oraz: https://corruptinfo.nazk.gov.ua/;  uznany za winnego fałszerstwa, w stosunku  do którego zostały wydane przez Komitet Antymonopolowy Ukrainy decyzje ograniczające, o których informacja jest opublikowana na oficjalnej stronie internetowej: http://www.amc.gov.ua.

Ponadto Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony zatwierdziła listę zarejestrowanych w Rosji lub powiązanych z nią rosyjskich przedsiębiorstw państwowych, którym zakazuje się udziału w zamówieniach publicznych.Dostawcy mogą zarejestrować się do udziału w przetargach za pośrednictwem akredytowanych platform elektronicznychi ProZorro. Za składanie wniosków pobierana jest niewielka opłata.

KLIENCI

Jeśli chodzi o krąg osób zobowiązanych do stosowania  procedury udzielania zamówień publicznych (Klienci), obejmuje on organy publiczne, samorządy, organy zabezpieczenia społecznego i inne przedsiębiorstwa (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje edukacyjne, naukowe i kulturalne itp.); przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (na przykład w sektorze energetycznym, transportowym i telekomunikacyjnym), a także państwowe lub kontrolowane  Przedsiębiorstwa.

Osobną kategorią jest Scentralizowana Organizacja Zamówień Publicznych (CSE) – podmiot prawny zdefiniowany przez Gabinet Ministrów Ukrainy jako klient, który organizuje i prowadzi postępowania o udzielenie  zamówienia na podstawie umów ramowych w interesie klientów.   W prawie Unii Europejskiej przepisy dotyczące umów ramowych są zapisane w dyrektywie 2014/24/UE.

PRZEDMIOT ZAKUPU

Przedmiot zamówienia (przedmiot zamówienia) musi być określony na podstawie ogólnych przepisów UE ze wskazaniem kodów słownika zamówień (CPV).

Różnica między artykułami zamówienia na towary/usługi a obiektami budowlanymi jest bardzo istotna, ponieważ grupy te mają różne znaczenia jako kryteria decydujące o stosowaniu procedur udzielania zamówień publicznych.

Istnieją również różne zasady dla tych grup dotyczące określania wartości progowej przedmiotu zamówienia w celu  zastosowania procedur ustanowionych przez ustawę:

1) Maksymalna minimalna wartość zastosowania jednego z czterech postępowań o udzielenie zamówienia wynosi 200 000 UAH. na towary/usługi i 1,5 mln UAH. do pracy.

2) Dla wykonawców w sektorach użyteczności publicznej (np. produkcja i dostawa energii, zaopatrzenie w wodę, transport, usługi pocztowe i telekomunikacja) odpowiednie progi dla stosowania jednego z czterech postępowań o udzielenie zamówienia: dla towarów/usług - 1 milion. UAH, Za prace - 5 milionów UAH.

3) Jeżeli wartość zamówienia przekracza progi unijne dla towarów/usług (133 000 euro) lub robót budowlanych (5 150 000 EUR), wszystkie ogłoszenia o przetargach muszą być publikowane w systemie PROZORRO w języku angielskim.

Jeśli wartość przedmiotu zamówienia jest równa lub przekracza 50 000 UAH, ale poniżej progów określonych powyżej, zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia aukcji uproszczonej za pośrednictwem Prozorro i opublikowania raportu z zawartej umowy.

PROCEDURY

Konkurencyjne procedury udzielania zamówień na Ukrainie dzielą się na następujące typy:

•otwarta licytacja;

•licytacja z ograniczonym udziałem;

•dialog konkurencyjny.

Klienci publikują ogłoszenia o przetargach w systemie Prozorro, a dostawcy składają swoje oferty handlowe. Odbywa się to poprzez moduł aukcji elektronicznych, do którego klienci i dostawcy otrzymują za pośrednictwem platform elektronicznych autoryzowanych przez system Prozorro.Wszystkie informacje na temat zakupu są swobodnie dostępne w Internecie na oficjalnym portalu internetowym: www.prozorro.gov.ua, gdzie można znaleźć i pobrać za darmo odpowiednie powiadomienia i dokumentację przetargową.W przypadku, gdy Klient dokona zmian  w dokumentacji przetargowej, wszystkie poprzednie edycje pozostają dostępne w systemie do wglądu i pobrania.Wiadomości przetargowe można wyszukiwać według słowa kluczowego, kodu CPV, nazwy klienta, a także innych dostępnych  kryteriów wyszukiwania.

Większość umów zawierana jest w ramach procedury przetargu nieograniczonego, co oznacza, że każdy Dostawca może złożyć wniosek. Organizacja zamawiająca może zastosować jeden lub więcej wymogów kwalifikacyjnych do kryteriów w odniesieniu do wyposażenia i zasobów oferentów, personelu i wcześniejszego doświadczenia.

Aukcja jest jedynym możliwym sposobem oceny ofert. Odbywa się on w celu umożliwienia oferentom obniżenia cen. Tożsamość innych oferentów pozostaje poufna do czasu zakończenia aukcji. A szczepienie przeprowadza się w trzech etapach z wykorzystaniem obniżki ceny dla każdego etapu. Oferenci mogą pozostawić swoje ceny bez zmian.  

Wyniki aukcji oraz decyzja o udzieleniu zamówienia są publikowane na stronie internetowej Prozorro.

Portal internetowy zapewnia dostęp do wszystkich dokumentów dostarczonych przez oferentów, a także publikuje  ostatecznie zawartą umowę i wszelkie zmiany w umowie.

Możliwe jest również badanie  wszystkich płatności/transakcji w ramach zawartych umów za pomocą systemu wyszukiwania i analizy na portalu internetowym  https://www.007.org.ua

* W czasie reżimu prawnego stanu wojennego na Ukrainie zamówienia publiczne są realizowane w szczególnym porządku.

 

Opracował: Yevgen Motrych

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...