Oferta

Doradztwo prawne świadczone przez prawników naszej Kancelarii obejmuje zarówno spotkania z Klientami, rozmowy i konsultacje za pomocą środków przekazu (telefon, e-mail, komunikator ZOOM), udział w negocjacjach prowadzonych przez Klientów, jak i sporządzanie opinii, pism, projektów dokumentów lub umów.

Prawnicy naszej Kancelarii wykazują się dużą mobilnością i elastycznością w podejściu do czasu i sposobu świadczenia usług.

Dla naszych klientów świadczymy usługi najczęściej na podstawie  umów o stałą obsługę prawną, zaś w specjalistycznych sprawach, na zasadzie doradztwa ad hoc, tj. na konkretne zlecenia. Wynagrodzenie obliczane jest najczęściej w oparciu o iloczyn czasu pracy poświęconego na rozwiązanie problemu i umówionej stawki wynagrodzenia.

Rozliczanie wynagrodzenia odbywa się w oparciu o rzeczywisty czas pracy liczony co do minuty, bez stosowania zaokrągleń, zaś na konkretne zadania ustalamy stawki ryczałtu.

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI DOKUMENTAMI:

1) OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG POMOCY PRAWNEJ PRZEZ NASZĄ KANCELARIĘ.

 

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH (OWU)

 v. 2023.1

GORAZDA, ŚWISTUŃ, WĄTROBA I PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI

z siedzibą w Krakowie

 

Pl. Szczepański 8, 31-011 Kraków

NIP: 676-20-37-683
 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Świadczenia Usług Doradztwa Prawnego (dalej „OWU”) mają zastosowanie do świadczenia przez Kancelarię usług doradztwa prawnego („Usługi”) na rzecz klientów Kancelarii (zwanych dalej z osobna „Klientem”) oraz stanowią część pisemnej umowy z Klientem, na podstawie której Kancelaria zobowiązuje się do świadczenia Usług („Umowa”). Klient i Kancelaria zwane są w niniejszych OWU każdy z osobna jako „Strona” lub łącznie jako „Strony”.

2. Niniejsze OWU mają zastosowanie również w przypadku, gdy na życzenie Klienta, wyrażone w dowolnej formie, w szczególności pisemnie, pocztą elektroniczną, faksem lub ustnie, Kancelaria świadczyła Usługi pomimo braku zawarcia Umowy w formie pisemnej. Dla uniknięcia wątpliwości, w okresie poprzedzającym doręczenie Kancelarii podpisanego przez Klienta egzemplarza Umowy (obejmującego postanowienia niniejszego OWU), Umowę uznaje się za zawartą, jeżeli Klient zwróci się do Kancelarii o wykonywanie Usług w formie określonej w zdaniu poprzedzającym, w rezultacie czego Kancelaria rozpocznie ich wykonywanie.

3. Po zawarciu Umowy, Klient uprawniony jest do zlecania Kancelarii, za zgodą Kancelarii, świadczenia na rzecz Klienta dodatkowych (tj. nieobjętych dotychczas zawartą Umową) usług doradztwa prawnego, na zasadach określonych w ust. 2 powyżej. O ile Strony nie postanowią inaczej, do czynności podejmowanych w ramach zlecenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, znajdują zastosowanie postanowienia OWU, w wersji obowiązującej w dniu złożenia zlecenia.

4. Klient oświadcza, że na zawarcie Umowy, ani na świadczenie Usług przez Kancelarię na rzecz Klienta nie jest wymagana zgoda:


a/ jakiegokolwiek organu Klienta, lub
b/ jakichkolwiek osób trzecich, lub
c/ jakichkolwiek organów administracji publicznej.

5. Klient przyjmuje do wiadomości, że Kancelaria nie świadczy Usług na rzecz Klienta na zasadzie wyłączności.


§ 2

WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM

1. Kancelaria wskazuje osobę lub osoby bezpośrednio odpowiedzialne za relacje z Klientem ze strony Kancelarii, którymi są partnerzy Kancelarii wskazani w treści Umowy.

2. Kancelaria zastrzega sobie wedle własnego uznania prawo oraz do powierzenia wykonywania konkretnego zlecenia objętego Umową lub określonych jego części w każdym czasie, wskazanym przez Kancelarię:

a/ członkom zespołu Kancelarii, lub
b/ doradcom zewnętrznym, a w szczególności podmiotom sporządzającym tłumaczenia i tłumaczenia przysięgłe dokumentów, doradcom finansowym, audytorom, biegłym rewidentom oraz doradcom zagranicznym, jeżeli jest to podyktowane charakterem powierzonego Kancelarii zlecenia, jednakże Kancelaria nie jest zobowiązana do ujawniania Klientowi siedzib, nazw lub personaliów tych podmiotów.

 

§ 3

ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Kancelaria zobowiązuje się działać z należytą starannością oraz stosownie do poleceń, instrukcji lub informacji otrzymanych od Klienta w formie pisemnej, ustnej lub innej, o ile nie będzie to sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem lub zasadami etyki zawodowej. Strony postanawiają, że ze strony Klienta w toku współpracy z Kancelarią działać będzie kadra menedżerska lub pracownicy Klienta (niezależnie od podstawy zatrudnienia).

2. Całkowita odpowiedzialność Kancelarii z tytułu zlecenia objętego Umową jest ograniczona do strat poniesionych przez Klienta w wyniku działań lub zaniechań Kancelarii i nie obejmuje utraconych korzyści. W każdym przypadku odpowiedzialność Kancelarii ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia zapłaconego Kancelarii za tę część wykonywanego zlecenia, z której wynika roszczenie odszkodowawcze Klienta.

3. Wszelkie materiały dotyczące czynności objętych Umową strony będą przekazywały sobie pocztą, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem kuriera za pokwitowaniem bądź faksem. Strony mogą też uzgodnić w ramach danego zlecenia bezpieczne (zahasłowane i zaszyfrowane) udostępnianie sobie dokumentów poprzez ich umieszczenie na wirtualnym dysku zewnętrznym. Dostęp do dokumentów mają osoby upoważnione ze strony Kancelarii i Klienta. Dokument uważa się za doręczony z chwilą jego umieszczania i powiadomienia o tym upoważnionych osób.

4. Kancelaria jest uprawniona do podejmowania czynności bez uprzedniej zgody Klienta, jeśli uzna to za konieczne ze względu na interes i dobro Klienta. Kancelaria zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o podjęciu każdej takiej czynności. W szczególności może to dotyczyć wykonywania w imieniu lub na rzecz klienta obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, będących bezpośrednim następstwem świadczonych usług.

5. Klient doręczy Kancelarii, w terminach określonych przez Kancelarię, pełną dokumentację i informacje, jakie Kancelaria uzna za niezbędne do należytego świadczenia Usług, o którą Kancelaria zwróci się do Klienta.

6. Klient uprawniony jest do wykorzystania sporządzanych dla Klienta opinii i dokumentów oraz udzielanych mu przez Kancelarię porad („Porady”) wyłącznie dla własnych celów. Klient może ujawnić treści Porad osobom trzecim w zakresie wskazanym w treści niniejszych OWU. Kancelaria jednakże nie przyjmuje odpowiedzialności wobec osób trzecich za Porady ujawnione przez Klienta tym osobom.

7. W trakcie świadczenia Usług, Kancelaria uprawniona jest do przedstawiania ustnych uwag lub pisemnych projektów części lub całości dokumentów, w formie drukowanej lub elektronicznej. Z racji na fakt, że projekty dokumentów nie stanowią ostatecznej Porady, Kancelaria nie przyjmuje odpowiedzialności za ich treść. Końcowe wyniki prac Kancelarii, stanowiące Poradę będą zawarte w ostatecznych dokumentach podpisanych przez wspólnika Kancelarii z odpowiednią adnotacją. Klient przyjmuje do wiadomości, że Kancelaria nie jest zobowiązana do aktualizacji ostatecznych już Porad w sposób uwzględniający zmiany prawa lub praktyki stosowania prawa, które nastąpiły po udzieleniu Porady.

8. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki swojego działania bądź zaniechania wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również za powstałe opóźnienie, jeżeli skutki te będą następstwem:

a/ niedostarczenia lub nieterminowego dostarczenia przez Klienta wymaganych dokumentów i informacji, lub
b/ dostarczenia przez Klienta nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd dokumentów i informacji, lub
c/ niepoinformowania Kancelarii przez Klienta o takich faktach i okolicznościach, które mają lub mogą mieć związek z należytym wykonaniem Umowy i o których Kancelaria nie mogła dowiedzieć się przy dołożeniu należytej staranności, nawet jeżeli Kancelaria nie zwróciła się o ich podanie, lub
d/ decyzji, instrukcji poleceń lub rekomendacji otrzymanych od Klienta.

9. Klient zwalnia Kancelarię z wszelkich roszczeń zgłoszonych w związku z wykonaniem Umowy przez osoby trzecie, a w szczególności zobowiązany jest zwrócić Kancelarii wszelkie wydatki i koszty (w tym także równowartość nakładu pracy według stawki godzinowej określonej w Umowie), powstałe lub poniesione przez Kancelarię wskutek lub w związku ze zgłoszeniem przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Kancelarii, spowodowanych działaniem Klienta lub osób, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania, albo działaniem Kancelarii zgodnie z decyzjami, poleceniami, instrukcjami lub rekomendacjami otrzymanymi od Klienta.


§ 4

TAJEMNICA ORAZ INFORMACJE POUFNE

1. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1651), art. 3 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 75) oraz art. 37 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowy (tekst jedn. z 2021 r. poz. 2117), Kancelaria zachowa w tajemnicy sprawy Klienta oraz informacje uzyskane bezpośrednio od Klienta, bądź w jakikolwiek inny sposób („Informacje Poufne”).

2. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie odnosi się do Informacji Poufnych w przypadku, gdy:

a/ Kancelaria użyje takich informacji w celu należytego wykonania Umowy, biorąc pod uwagę dobro Klienta, lub
b/ ich ujawnienie przez Kancelarię będzie konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa, lub
c/ Klient wyraził zgodę na ujawnienie określonych, Informacji Poufnych, lub
d/ informacje te stanowią lub będą stanowić informacje powszechnie znane, lub
e/ informacje te są lub będą znane Kancelarii bez naruszenia jakiegokolwiek ciążącego na Kancelarii obowiązku zachowania poufności, lub
f/ informacje te zostaną otrzymane od osoby, która wedle najlepszej wiedzy Kancelarii, nie jest zobowiązana do zachowania poufności w zakresie tych informacji.

3. Kancelaria może przekazywać Informacje Poufne:

a/ innym podmiotom, zaangażowanym przez Kancelarię do realizacji zadań związanych z wykonywaniem Umowy;
b/ osobom świadczącym w jakiejkolwiek formie (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna lub inne) pracę na rzecz Kancelarii oraz osobom, przy których pomocy Kancelaria będzie wykonywać zobowiązania wynikające z Umowy, którym przekazanie informacji jest niezbędne w związku z ich udziałem w wykonywaniu zadań, wynikających z Umowy;
c/ profesjonalnym doradcom Kancelarii w celu uzyskania porady, w tym firmom ubezpieczającym Kancelarię od odpowiedzialności zawodowej, o ile są oni związani ustawowym obowiązkiem zachowania poufności lub umownym, co najmniej w takim zakresie, jaki przewiduje niniejsza Umowa; oraz
d/ innym doradcom Klienta, potencjalnym kontrahentom Klienta oraz instytucjom finansującym, jeżeli ujawnienie to jest niezbędne do oceny możliwości i negocjacji realizacji transakcji.

4. Kancelaria może cytować firmę Klienta oraz powoływać się ogólnie na fakt świadczenia usług na rzecz Klienta w swoich materiałach referencyjnych, przy użyciu logo Klienta. Nie może to jednakże naruszać obowiązków Kancelarii zachowania poufności określonych w niniejszej Umowie. Po zakończeniu prac nad danym zleceniem w ramach Umowy, z wyłączeniem projektów, których głównym aspektem jest aspekt prawnopodatkowy i projektów dotyczących transferu międzypokoleniowego, Kancelaria będzie miała prawo do opublikowania w prasie, w Internecie lub w innych mediach, na własny koszt, informacji o usługach świadczonych przez Kancelarię.

5. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Kancelarii informacji handlowych, w tym przesyłanie materiałów marketingowych i newslettera za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w odniesieniu wszelkich adresów poczty elektronicznej Klienta udostępnionych lub znanych Kancelarii.

 

§ 5

WYNAGRODZENIE

1. Za usługi świadczone przez Kancelarię, Klient zobowiązuje się zapłacić Kancelarii wynagrodzenie (dalej „Wynagrodzenie”). Wysokość Wynagrodzenia lub zasady jego obliczania określa Umowa. Wynagrodzenie określone przez Kancelarię jako szacunkowe nie wiąże Kancelarii.

2. Z tytułu świadczenia Usług na zlecenie Klienta, Kancelarii przysługuje Wynagrodzenie płatne według stawek godzinowych, których wysokość uzależniona będzie od kwalifikacji i stanowiska osoby z ramienia Kancelarii, realizującej daną czynność, w wysokości uzgodnionej z Klientem.

3. Honorarium Kancelarii będzie naliczane miesięcznie w oparciu o ww. stawki godzinowe i liczbę godzin przepracowanych przy wykonaniu Usług w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Kancelaria zapewnia przesyłkę szczegółowego zestawienia godzin zaewidencjonowanych na świadczenie Usług za pomocą programu JurXpert. Wszelkie czynności zapisywane są z uwzględnieniem danych osoby realizującej daną czynność, daty, z dokładnością do 1/6 godziny, a zestawienie czynności stanowi załącznik do faktury.

4. Strony wyłączają postanowienia ust. 3 powyżej, w przypadku, w którym Strony uzgodniły realizację Usług na podstawie wynagrodzenia ryczałtowego.

5. Za czas podróży prawników Kancelarii zaangażowanych w świadczenie Usług poza Krakowem lub Warszawą – w zależności od stałego miejsca pracy danego członka zespołu, Kancelarii przysługuje Wynagrodzenie naliczane w oparciu o połowę odpowiedniej dla danego członka zespołu stawki godzinowej, określonej w ust. 2 powyżej i liczby godzin spędzonych w podróży.

6. Wszelkie kwoty wymienione w niniejszym paragrafie podwyższone zostaną o podatek VAT lub inny równoważny podatek w przewidzianej prawem wysokości, w przypadku, gdy konieczność naliczenia tego podatku wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej nie obejmuje kosztów podmiotów zewnętrznych, w tym tłumaczeń, honorarium doradców zagranicznych, kosztów utworzenia i utrzymania spółek zagranicznych.

8. Kancelaria zastrzega sobie prawo żądania stosownej modyfikacji Wynagrodzenia, w razie wystąpienia niezawinionych przez Kancelarię przerw i opóźnień w podejmowaniu przez Klienta decyzji odnośnie realizacji przedmiotu zlecenia.

9. Wynagrodzenie podlega corocznej, narastającej waloryzacji na dzień 1 stycznia danego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS (CPI), a po przystąpieniu przez Rzeczpospolitą Polską do strefy „euro” w okresie przewidzianym do płatności tych rat o roczny zharmonizowany wskaźnik cen konsumenta w UE – HICP (Harmonised Index of Consumer Prices, All Items – Index (1996=100), EU 15 countries, percentage change - 12 months average) lub inny wskaźnik wprowadzony w jego miejsce, publikowany przez Biuro Statystyczne EUROSTAT, przy czym pierwsza waloryzacja w oparciu o HICP nastąpi w roku następnym po roku przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do strefy „euro”. Waloryzacja będzie następowała począwszy od 1 stycznia roku następującego po dacie zawarcia Umowy. Waloryzacja według powyższych zasad nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku, gdy wskaźnik będzie miał wartość ujemną, Wynagrodzenie nie będzie waloryzowane.


§ 6

SPOSÓB ROZLICZEŃ

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w Umowie, płatne jest na podstawie faktur wystawianych każdorazowo przez Kancelarię w terminie 14 (czternastu) dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego.

2. Faktury, o których mowa w ust. 1 powyżej, wystawiane są przez Kancelarię każdorazowo w polskich złotych (PLN), w przypadku, w którym Wynagrodzenie jest ustalone w walucie obcej, faktura wystawiana jest w polskich złotych (PLN) według kursu sprzedaży danej waluty obcej z dnia roboczego poprzedzającego wystawienie przez Kancelarię faktury publikowanego przez Narodowy Bank Polski, a w przypadku braku takiego kursu w oparciu o ostatni dostępny kurs sprzedaży Euro publikowany przez Narodowy Bank Polski.

3. Rozliczenie prac wykonywanych przez Kancelarię na rzecz Klienta dokonywane będzie w cyklach miesięcznych lub w razie prac trwających krócej niż miesiąc, po zakończeniu określonego zakresu prac dla Klienta. Faktura płatna jest w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jej wystawienia. Płatność realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Kancelarii wskazany na fakturze.

4. Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Kancelarię faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2021 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685). Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Kancelarii do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.


§ 7

KOSZTY DODATKOWE

1. Niezależnie od zapłaty Wynagrodzenia, Klient zwróci Kancelarii wszelkie koszty związane z wykonywaniem zlecenia, wszelkie opłaty sądowe, skarbowe, notarialne oraz wszelkie inne niezbędne i uzasadnione wydatki poniesione przez Kancelarię w interesie Klienta w związku z wykonywaniem zlecenia. Klient obowiązany jest także pokrywać koszty podróży służbowych prawników i asystentów Kancelarii według zasad obowiązujących dla rozliczania podróży służbowych pracowników, przy czym w braku odmiennych ustaleń wybór środka transportu lub zakwaterowania należy do prawnika odbywającego podróż.

2. Kancelaria nie jest zobowiązana do pokrywania z własnych środków kosztów wykonywania zlecenia i może zażądać od Klienta kwot niezbędnych do uiszczenia koniecznych wydatków oraz opłat (sądowych, skarbowych, celnych, podatkowych i innych), kosztów podmiotów zewnętrznych w tym tłumaczeń, doradztwa finansowego, doradztwa biznesowego, przygotowania opinii przez biegłych rewidentów, honorarium doradców zagranicznych, o których mowa, kosztów utworzenia i utrzymania spółek zagranicznych. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzekazania przez Klienta środków na dokonanie niezbędnych płatności.

3. Klient wyraża zgodę na wybór przez Kancelarię podmiotów zewnętrznych, w tym podmiotów przygotowujących tłumaczenia dokumentów, doradców finansowych, doradców biznesowych, biegłych rewidentów.

4. Opłaty i koszty poniesione przez Kancelarię będą przedstawione w treści noty obciążeniowej do faktury.

5. Niezależnie od powyższego, tytułem kosztów obsługi sekretaryjnej, kosztów kopiowania, wydruku, rozmów telefonicznych, Kancelaria pobierze zryczałtowaną opłatę w wysokości 3% kwoty wynagrodzenia wykazanej na wystawianych fakturach.


§ 8

DORADCY ZAGRANICZNI

1. Kancelaria może powierzyć wykonywanie zlecenia doradcy zagranicznemu, w szczególności zagranicznej kancelarii prawnej, zagranicznemu podmiotowi świadczącemu doradztwo podatkowe, doradztwo finansowe lub doradztwo biznesowe, doradztwo techniczne, usługi księgowe, audytorskie, a także zagranicznemu administratorowi spółek („Doradca Zagraniczny”). Postanowienia § 7 znajdują odpowiednie zastosowanie do Doradcy Zagranicznego.

2. W przypadku podjęcia współpracy z podmiotem będącym Doradcą Zagranicznym, Kancelaria pobierze zryczałtowaną opłatę tytułem koordynacji w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto wykazanego na fakturach wystawionych przez Doradcę Zagranicznego (niezależnie od tego czy faktury będą wystawiane bezpośrednio na Kancelarię czy Klienta lub inny podmiot w jakikolwiek sposób powiązany z Klientem, w tym kontrolowany przez Klienta).


§ 9

PEŁNOMOCNICTWA

1. Klient zobowiązuje się udzielić pełnomocnictwa prawnikowi wskazanemu przez Kancelarię w przypadku, gdy dla dokonania danej czynności w związku z wykonaniem Umowy będzie to potrzebne.

2. Prawnik wskazany przez Kancelarię jest każdorazowo upoważniony do udzielania osobom trzecim dalszych pełnomocnictw, wedle własnego uznania (substytucja).
Kancelaria odpowiada za skutki działań osób trzecich umocowanych przez siebie (prawnika wskazanego przez Kancelarię) tak, jak za działanie własne.


§ 10

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Kancelaria zachowuje prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności intelektualnej do wszelkich Porad, w tym sporządzonych dla Klienta opinii, porad udzielonych Klientowi oraz innych dokumentów sporządzonych przez Kancelarię w wykonaniu Umowy, a stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także własność sporządzonych przez Kancelarię materiałów roboczych, będących podstawą sporządzonych dla Klienta wyżej wymienionych dokumentów.

2. Klient nabywa własność oryginalnych egzemplarzy dokumentów, o których mowa w ust. 1, z chwilą całkowitej zapłaty Wynagrodzenia należnego Kancelarii za Usługi, w wyniku których powstał dany dokument. Klient w ramach Wynagrodzenia określonego w Umowie ma prawo do wykorzystywania tychże dokumentów wyłącznie dla własnych celów oraz zezwalania na wykorzystanie tych utworów wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

a/ digitalizacja, wprowadzanie do pamięci komputera;
b/ w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką dalszych egzemplarzy całości lub wybranych części utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego oraz techniką cyfrową;
c/ dokonywanie opracowań utworów oraz ich tłumaczeń na języki obce;
d/ wykorzystywania wybranych fragmentów utworów, w szczególności w postaci drukowanej i elektronicznej, a także wprowadzanie w takich wybranych fragmentach zmian i wykorzystywania wybranych fragmentów, jak również zmienionych fragmentów utworów, dla własnych celów, w szczególności na cele kontaktów z organami administracji rządowej lub samorządowej oraz osobami prawnymi w procesach akwizycyjnych, przekształceniach, połączeniach lub przejęciach w grupie kapitałowej Klienta, a także publikacji związanych z prezentowaniem strategii rozwoju grupy kapitałowej Klienta.

3. Kancelaria jest uprawniona do korzystania na potrzeby prowadzonej działalności z wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności znajdujących ogólne zastosowanie, nabytych w trakcie realizacji Umowy.


§ 11

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa zawarta została na czas nieoznaczony.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się z dniem złożenia  drugiej  Stronie  pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu.

3. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z opóźnieniem w płatności Wynagrodzenia przekraczającym 30 dni , Kancelaria może:

a/ odmówić albo zaprzestać świadczenia Usług w odniesieniu do danej sprawy, zlecenia lub projektu, lub
b/ rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

4. Kancelaria zobowiązana jest powiadomić Klienta o czynnościach określonych w ust. 3 powyżej. Klient nie jest uprawniony do żądania odszkodowania lub kierowania jakichkolwiek innych roszczeń wobec Kancelarii.

5. Przez ważne przyczyny, o których mowa w § 11 ust. 3 powyżej, należy rozumieć w szczególności stan albo zagrożenie stanem:

a/ niezgodności lub sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego lub zasadami etyki radców prawnych, adwokatów lub doradców podatkowych, lub
b/ konfliktu interesów, lub
c/ naruszenia tajemnicy zawodowej lub obowiązku ochrony Informacji Poufnych, lub
d/ naruszenia lojalności wobec Klienta lub innych klientów Kancelarii.

6. Niezależnie od zaprzestania świadczenia Usług lub wypowiedzenia Umowy, Strony będą związane jej postanowieniami do czasu ustania jej obowiązywania. Niezależnie od zaprzestania świadczenia Usług lub rozwiązania Umowy, Klient jest zobowiązany do zapłacenia Wynagrodzenia za usługi świadczone przez Kancelarię i zwrotu kosztów poniesionych przez Kancelarię do dnia ustania obowiązywania Umowy lub zaprzestania świadczenia Usług.


§ 12

KONFLIKT INTERESÓW

1. Kancelaria zobowiązuje, że w czasie trwania Umowy, w postępowaniach przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej, przed innymi urzędami ani w toku jakichkolwiek negocjacji handlowych lub czynności w sprawach innych klientów Kancelarii nie będzie działać sprzecznie z interesami Klienta.

2. Ze względu na znaczną liczbę klientów, w tym prowadzących działalność w obrocie międzynarodowym, reprezentowanych przez Kancelarię istnieje możliwość, że bez woli i wiedzy Kancelarii, interes Klienta okaże się sprzeczny z interesami innego z klientów Kancelarii. W takiej sytuacji nie będzie to traktowane jako naruszenie przez Kancelarię warunków Umowy, a Strony podejmą niezwłocznie decyzję co do dalszego postępowania w sprawie.


§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z Umową lub OWU, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego w Krakowie właściwego dla Dzielnicy I Stare Miasto.

3. W przypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień Umowy w tym OWU jest z mocy prawa nieważne albo bezskuteczne lub niewykonalne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu, odpowiednio, na ważność, skuteczność lub wykonalność pozostałych jej postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, iż bez postanowień bezpośrednio dotkniętych nieważnością, Umowa nie zostałaby zawarta.

4. Do kwestii nieuregulowanych ani treścią Umowy, ani niniejszymi OWU, mają zastosowanie wyłącznie przepisy polskiego prawa.

5. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Umowy a OWU, przeważać będą postanowienia Umowy.

 

KRAKÓW. 30.05.2023

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...