Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Zmiany w terminach płatności w związku z ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

W celu wzmocnienia płynności finansowej przedsiębiorców, ustawodawca uchwalił a Prezydent RP podpisał, ustawę, która m.in. wprowadza następujące zmiany:

 * termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, jeżeli dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty za towary lub usługi jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca;
 * skrócenie terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) – do maksymalnie 30 dni;
 *  zapisy o terminach płatności dłuższych niż określone w ustawie są nieważne;
 *  podniesienie wysokości odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych (z wyłączeniem transakcji  z podmiotami leczniczymi) o dwa punkty procentowe;
 *  przerzucenia ciężaru dowodu, że termin w umowie nie jest rażąco nieuczciwy, na dłużnika;
 *  trzyletni termin na ustalenie, że termin zapłaty określony w umowie jest nieuczciwy wobec wierzyciela, liczony od dnia zakończenia wykonywania umowy;
 * brak obowiązku wykazywania przez powoda interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, w przypadku, gdy dochodzi zapłaty z tytułu transakcji handlowej, której wartość nie przekracza kwoty 75 000 zł, a od dnia upływu terminu zapłaty dochodzonej należności, upłynęły co najmniej 3 miesiące;
 *  możliwość pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli nie została uregulowana lub zbyta  w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni, od dnia upływu terminu jej płatności, przy jednoczesnym zobowiązaniu dłużnika do doliczenia do podstawy opodatkowania kwoty takich zobowiązań;
 * jako nowy czyn nieuczciwej konkurencji zostało wskazane nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi;

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...