Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Zmiany w rachunkowości funduszy emerytalnych

Dz. U. 2012 poz. 395
Zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych. Rozporządzenie to ma na celu dostosowanie aktualnie obowiązujących przepisów do rozwiązań przyjętych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie przyjęcia nowego typu funduszu tj. funduszu dobrowolnego prowadzonego przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego w zakresie IKE i IKZE. Porządkuje również przepisy poprzez wykreślenie norm będących powtórzeniem zapisów ustawy o rachunkowości dotyczących obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdania finansowego w języku polskim i w walucie polskiej oraz miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nowe przepisy określają również zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym otwartego funduszu pracowniczego i dobrowolnego funduszu. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za pierwsze półrocze 2012 r. oraz sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy 2012.
    
Data wejścia w życie 2012-04-27

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...