Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Cywilne

Ograniczenia w obrocie ziemią rolną

Dz.U. z 2016 r. poz. 585
Ograniczenia w obrocie ziemią rolną (ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 585))

Szeroko dyskutowana ustawa, wprowadzająca znaczące ograniczenia w obrocie ziemią rolną, weszła w życie z dniem 1 maja 2016 roku. Ma ona stanowić reakcję na zakończenie okresu ochronnego na zakup ziemi rolnej przez cudzoziemców, który trwał 12 lat od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej. Zgodnie z jej założeniami, zasób rolny Skarbu Państwa ma pozostawać w zarządzie właścicielskim Agencji Nieruchomości Rolnych, która ma wydzierżawiać ziemię rolnikom. Sprzedaż ziemi rolnej Skarbu Państwa jest wyłączona na okres dalszych 5 lat od wejścia w życie ustawy.

Istotniejsze, z punktu widzenia większości obywateli, są jednak przepisy regulujące możliwość zbywania ziemi rolnej przez pozostałe (niebędące Skarbem Państwa) podmioty. Zgodnie bowiem z nową ustawą, nieruchomość rolną nabyć może tylko rolnik indywidualny. Przewidziane wyjątki (osoby bliskie sprzedającemu, jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa oraz kościoły i związki wyznaniowe) są nieliczne, natomiast w innych przypadkach konieczne jest uzyskanie zgody prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Nabycie nieruchomości rolnej obwarowane jest ponadto 10-letnim zakazem sprzedawania jej lub wydzierżawiania. Uzyskanie zgody prezesa ANR nie będzie jednak łatwe: konieczne jest bowiem wykazanie przez zbywcę, że 1) nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez podmioty uprawnione do jej nabycia bez zgody prezesa ANR, 2) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, 3) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.

Nieograniczony jest obrót działkami rolnymi, których powierzchnia nie przekracza 0,3 ha, ponadto nie podlega ograniczeniom przewidzianym w ustawie nabycie nieruchomości rolnej w wyniku dziedziczenia, orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego (np. w wyniku licytacji komorniczej).

    
Data wejścia w życie 2016-05-01

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...