Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Cywilne

Duże zmiany w postępowaniu cywilnym

Dz. U. Nr 233, poz. 1381
Weszła w życie obszerna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Najistotniejszym jej postanowieniem jest zlikwidowanie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Spory pomiędzy przedsiębiorcami poddane zostaną regułom ogólnym obowiązującym w procesie cywilnym. Utrzymane zostaną natomiast wydziały gospodarcze sądów, które w dalszym ciągu rozstrzygać będą spory pomiędzy przedsiębiorcami. W wyniku poddania spraw gospodarczych zasadom ogólnym procesu cywilnego zlikwidowane zostaną funkcjonujące w postępowaniu gospodarczym ograniczenia w zakresie możliwości przedstawienia wierzytelności do potrącenia (nie będzie zatem wymogu udowodnienia wierzytelności dokumentami), rozszerzenia powództwa, czy też wystąpienia z powództwem wzajemnym. Umożliwi to przedsiębiorcom domaganie się rozstrzygnięcia większej ilości spornych kwestii w jednym postępowaniu.
Znaczącą zmianą będzie odejście od zasady prekluzji dowodowej (również w postępowaniu uproszczonym). Nie będzie ono jednak oznaczało zupełnej dowolności stron postępowania w przytaczaniu twierdzeń i dowodów. Wprowadzone zmiany obligują one strony do przytaczania wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów bez zwłoki. Co prawda strony uprawnione będą do przytaczania okoliczności faktycznych i dowodów aż do zamknięcia rozprawy jednak sąd będzie pomijał spóźnione twierdzenia i dowody, chyba, że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich we właściwym czasie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Reguła ta odnosić będzie się również do nie powołania twierdzeń w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym. Oceny czy powołanie konkretnego twierdzenia nastąpiło w odpowiednim czasie czy też było spóźnione dokonywał będzie Sąd.
Zmienią się też przepisy dotyczące składania pełnomocnictwa. Artykuł 89 k.p.c. zobowiązywał będzie pełnomocnika do dołączenia do akt sprawy pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy lub wierzytelnego odpisu pełnomocnictwa wraz z odpisem dla strony przeciwnej.
Znacznie podwyższono wysokość grzywien, które będzie mógł nakładać komornik na osoby nieprzekazujące mu wymaganych do prowadzenia egzekucji informacji lub przeszkadzające w jego czynnościach.
Nowelizacja wprowadza też zmiany w zakresie informatyzacji. Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości na licytacji komorniczej będą mogły się o nich dowiedzieć ze stron internetowych. Ponadto na stronach internetowych Krajowej Rady Komorniczej znajdą się informacje o uproszczonych egzekucjach z nieruchomości, o wszczęciu egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego oraz o wszczęciu egzekucji przez zarząd przymusowy.
Kolejna istotna zmiana dotyczy uprawnień organizacji pozarządowych. W wyniku nowelizacji wytoczenie powództwa przez organizację następuje wyłącznie za zgodą zainteresowanej osoby wyrażoną na piśmie. Ponadto przepisy dokładnie określa kategorie spraw, w których organizacje pozarządowe mają takie uprawnienie. Chodzi o sprawy o alimenty; ochronę środowiska; ochronę konsumentów; ochronę praw własności przemysłowej; ochronę równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli.
    
Data wejścia w życie 2012-05-03

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...