Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Z ulgi na złe długi można będzie skorzystać 30 dni wcześniej

Dz.U.2012.1342
Weszły w życie przepisy wprowadzające modyfikacje zasad korygowania VAT należnego w sytuacji, gdy kontrahent nie może wyegzekwować należności za towar czy usługę. Po pierwsze, skrócony został termin (ze 180 na 150 dni, licząc od końca terminu płatności wskazanego na fakturze), z upływem którego nieściągalność wierzytelności będzie uznawana za uprawdopodobnioną. W konsekwencji, wierzyciel ma prawo 30 dni wcześniej niż dotychczas skorzystać z ulgi na złe długi. Po drugie, wierzyciel nie ma już obowiązku zawiadamiania dłużnika ani o zamiarze skorzystania z ulgi na złe długi, ani o dokonaniu korekty podatku należnego z niezapłaconej przez tego dłużnika faktury. W zamian, wierzyciel – poza złożeniem w swoim urzędzie skarbowym deklaracji, w której dokona korekty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego – jest zobowiązany do przygotowania załącznika do tej deklaracji. Nowe zasady stosowania ulgi na złe długi mają zastosowanie do wierzytelności, które powstaną po 1 stycznia 2013 r., oraz do wcześniejszych wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (zgodnie z nowymi zasadami) już w 2013 r. Oznacza to, że w odniesieniu do starych wierzytelności (powstałych przed 1 stycznia 2013 r.) nowe zasady będą stosowane wyłącznie w przypadku, gdy w 2013 r. upłynie 150. dzień od upływu terminu ich płatności. Do pozostałych starych wierzytelności stosowane będą dotychczasowe przepisy.
    
Data wejścia w życie 2013-01-01

Powrót