Publikacje

Ustawa Antykryzysowa

TARCZA 3.0. Najważniejsze rozwiązania

Katarzyna Łochowska, Młodszy Partner, adwokat
Kraków, 26.05.2020
 1. ZWOLNIENIE Z ZUS

 

Tarcza 3.0 rozszerzyła grupy przedsiębiorców mogących uzyskać zwolnienie ze składek ZUS o płatników składek:

 

 • prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
 • prowadzących działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 roku;
 • których przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 15 681 złotych (300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku), ale dochód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 złotych.

 

Tarcza 3.0. wprowadza także zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców objętych tzw. ulgą na start, tj. zwolnionych z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności.

 

Zwolnienie ze składek dla ww. przedsiębiorców będzie ich obejmować tylko przez dwa miesiące (kwiecień – maj 2020).

 

 1. POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

O przyznanie jednorazowej pożyczkiw wysokości 5.000 zł będą mogli ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r., dotychczas uprawnienie to przyznane było wyłącznie przedsiębiorcom prowadzącym działalność przed 1 marca 2020 r.

 

Tożsame rozwiązanie zostało przewidziane w zakresie świadczenia postojowego. O świadczenie postojowe będą mogły ubiegać się osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.

 

 1. ZWIĘKSZENIE KWOT WOLNYCH OD POTRĄCEŃ

Zwiększono wysokość kwot wolnych od potrąceń w stosunku do pracowników, którym w następstwie wystąpienia COVID-19 zostało obniżone wynagrodzenie lub których członek rodziny utracił źródło dochodu. Kwoty wolne od potrąceń ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

 

 1. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

Wprowadzono możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemca, bez konieczności zmiany zezwolenia na pracę, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do ewidencji oświadczeń.

 

Wydłużono ważność kart pobytu członka rodziny UE, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego pobytu rodziny obywatela UE, których termin ważności upłynął w czasie trwania zagrożenia epidemicznego. Powyższe dokumenty zachowają swoją ważność przez okres 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

 

 1. SANKCJA NIEWAŻNOŚCI UMÓW TZW. PRZEWŁASZCZENIA NA ZABEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI

W art. 3871 k.c. wprowadzono sankcję nieważności umów tzw. przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta w przypadku gdy:

 

 • wartość przenoszonej własności nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za zwłokę od tej wartości za okres 24 miesięcy lub
 • wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona, lub
 • zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę.

 

 1. OGRANICZENIE MOŻLIWOŚĆI EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI

Ograniczono możliwość prowadzenia egzekucji z nieruchomości. Termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, wyznaczany będzie wyłącznie na wniosek wierzyciela.

 

 • Wierzyciel będzie uprawniony do złożenia rzeczonego wniosku wyłącznie w przypadku, w którym wysokość egzekwowanej należności głównej stanowiła co najmniej równowartość 1/20 sumy oszacowania.
 • Jeżeli egzekucję z nieruchomości prowadzić będzie kilku wierzycieli, termin licytacji nieruchomości wyznaczany będzie również w przypadku, gdy wnioski w tym przedmiocie złożyli wierzyciele, których łączna wysokość egzekwowanych należności głównych przekraczać będzie równowartość 1/20 sumy oszacowania.

 

 1. NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZESTĘPSTWA „LICHWY”

Zmieniono art. 304 kodeksu karnego, wprowadzając karalną lichwę dotyczą podlegających zwrotowi świadczeń udzielanych osobom bez związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Wprowadzono dwa czyny.

 

 • Pierwszy z przypadków to żądanie zapłaty kosztów pozaodsetkowych w kwocie co najmniej dwukrotnie przekraczającej ustawowy limit.
 • Drugi przypadek to żądanie zapłaty odsetek co najmniej dwukrotnie wyższych od odsetek maksymalnych za opóźnienie.

 

Nowe przestępstwa podlegają karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeżeli jednak sprawca naprawi szkodę w całości, sąd będzie mógł zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

 

 1. DEMATERIALIZACJA AKCJI

Wprowadzono przepisy, które przesuwają termin na podjęcie uchwały przez walne zgromadzenia spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych o wyborze reżimu dematerializacji (rejestrowy /depozytowy), termin na zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy albo umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych oraz termin pierwszego wezwania akcjonariuszy do składania w spółce papierowych dokumentów akcji o 3 miesiące, tj. na dzień 30 września 2020 r. Dla utraty mocy przez papierowe dokumenty akcji przewidziano termin na dzień 1 marca 2021 r.

 

 1. ROZLICZENIE PIT ORAZ DANINY SOLIDARNOŚCIOWEJ

Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok 2019 oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, a także złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej i wpłacenie tej daniny do 1 czerwca 2020 r. (zamiast do 30 kwietnia 2020 r.) nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami karnoskarbowymi.

 

Ponadto, przewidziano brak odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu PIT za 2019 r. uregulowanych do 1 czerwca 2020 r. Tożsame rozwiązanie jest planowane także w przypadku zaległości z tytułu daniny solidarnościowej.

 

 1. OPŁATA OD PLATFORM STREAMINGU VIDEO

Wprowadzono opłatę na podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną na żądanie (tj. podmioty prowadzące platformy streamingu video), które mają co kwartał wpłacać na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej opłatę w wysokości 1,5%

 

 1. przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do publicznie udostępnianych treści na żądanie albo 
 2. przychodu z tytułu emisji przekazów handlowych, jeśli ten przychód byłby w danym kwartale wyższy.

 

Obowiązek wnoszenia opłat ma obciążać także podmioty z innych państw członkowskich UE prowadzące platformy streamingowe z treściami na żądanie. Jednak takie zagraniczne podmioty mają dokonywać wpłat ustalanych jedynie na podstawie przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opłaty będą traktowane analogicznie do zobowiązań. Opłaty mają stanowić koszt uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

 

 1. ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU

Postanowiono, że przy wydawaniu zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości wydawanych na podstawie art. 306e Ordynacji podatkowej, w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek, nie będzie uwzględniało się zaległości, od których zaniechano poboru odsetek.

 

Powyższe nie będzie miało  zastosowania do zaświadczeń wydawanych na rzecz nabywców przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, które będą mogły obejmować zaległości objęte zaniechaniem poboru odsetek.

 

Istnienie zaległości, od których zaniechano poboru odsetek nie będzie stanowiło przeszkody do skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach programów rządowych, których jednym z warunków jest brak istnienia zaległości podatkowych.

 

 1. GOSPODARKA ODPADAMI

W Tarczy 3.0. wprowadzono przedłużenie terminów obowiązywania decyzji w gospodarce odpadami.

 

Zgodnie z ustawą, jeżeli podmiot:

 

* uzyskał zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wydane na czas oznaczony, a termin ważności tej decyzji upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a podmiot złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji w terminie do dnia 5 marca 2020 r., to termin obowiązywania decyzji ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania sprawy bądź pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania;

 

* posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów czy też pozwolenie zintegrowane, wydane na czas oznaczony, a których termin ważności upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zostają przedłużone do czasu rozpoznania sprawy, przy założeniu że przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie kolejnego pozwolenia lub o jego przedłużenie.

 

 1. ROZPOCZĘCIE BIEGU TERMINÓW SĄDOWYCH I PROCESOWYCH

Tarcza Antykryzysowa 3.0 przewiduje uchylenie przepisów dotyczących zawieszenia i wstrzymania  rozpoczęcia biegu terminów procesowych oraz sądowych, które wprowadzono na mocy tzw. Tarczy Antykryzysowej.

 

 • Terminy, których bieg nie rozpoczął się na mocy dotychczasowych przepisów tarczy antykryzysowej, mają rozpocząć bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy Antykryzysowej 3.0,
 • Terminy zawieszone, mają biec dalej po upływie 7 dni  od dnia wejścia w życie Tarczy Antykryzysowej 3.0.

 

Termin wejścia w życie Tarczy 3.0.  w powyższym zakresie to 16 maja 2020 r.

 

Uchylony został też ustęp zgodnie z którym, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, z wyjątkiem tych z katalogu spraw pilnych.

Katarzyna Łochowska

Katarzyna Łochowska

Młodszy Partner, adwokat

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...