Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Pracy

Zmiany w prowadzeniu akt osobowych pracownika

Kraków, 04.04.2019

Dla nowych pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019r. akta osobowe będą się składać z czterech części. Dodatkową częścią będzie załącznik D dotyczącydokumentów związanych z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w innych przepisach.

Ponad to, pracodawca będzie musiał prowadzić dla każdego z tych pracowników odrębne teczki dotyczące czasu pracy. Informacje te będą musiały zawierać nie tylko liczbę przepracowanych dni ale także godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu.

Zmiana przepisów daje możliwość pracodawcy wybrać sposób przechowywania akt pracowniczych, pomiędzy wersją elektroniczną i papierową.Należy natomiast być konsekwentnym w wyborze jednego z wariantów, gdyż pracodawca będzie miał obowiązek przechowywać wszystkie akta pracowników w wybrany sposób, również te, które były już przechowywane w innej wersji.

Skróceniu z 50 lat do 10 lat uległ także obowiązkowy okres przechowywania w/w akt w stosunku do pracowników, których stosunek pracy zakończył. Jednakże, krótszy okres będzie dotyczył tylko umów zawartych po 1 stycznia 2019r. Przy czym warto wskazać, iż zgodnie z przepisami przejściowymi 0kres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika dotyczących stosunków pracy nawiązanych po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 1 stycznia 2019 r. może ulec skróceniu w przypadku złożenia odpowiedniego raportu informacyjnego, do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony.

Pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pracowniczej, przechowywania jej przez odpowiedni okres, oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą. Brak odpowiedniego wykonania obowiązków tych przez Pracodawcę może skutkować karą grzywny od 1000 – 30000 zł

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...