Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Handlowe

Nowelizacja ustawy AML - zmiany proceduralne.

Łukasz Rabiak, Prawnik
Kraków, 09.07.2021

W dniu 30 kwietnia 2021 r. została opublikowana nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. W nowelizacji przewidziano zmiany w następujących procedurach przeznaczonych dla obowiązanych instytucji:
Procedura oparta na analizie ryzyka polegającej na weryfikacji, czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą  eksponowane  stanowisko  polityczne - Minister  właściwy  do  spraw  finansów  publicznych  określi, w drodze  rozporządzenia,  wykaz  krajowych  stanowisk  i funkcji  publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi;
 
Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

1. musi podlegać bieżącej weryfikacji oraz w razie potrzeby aktualizacji;
2. musi zostać zaakceptowana przez kadrę wyższego szczebla przed wejściem do bieżącego stosowania;
3. procedura musi określać:

a) zasady odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR  a informacjami o beneficjentach rzeczywistych ustalonymi w związku  ze stosowaniem ustawy;
b) zasady dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości  beneficjenta  rzeczywistego oraz  czynności  podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze; 

Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń – zapewniać musi co najmniej ochronę pracownika przed działaniami o charakterze represyjnym, polegającym na kierowaniu gróźb lub mających wpływ na pogorszenie sytuacji faktycznej lub prawnej.

 

Łukasz Rabiak

Łukasz Rabiak

Prawnik

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...