Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Handlowe

Nowelizacja ustawy AML - nowe obowiązki w zakresie zgłaszania informacji do CRBR.

Łukasz Rabiak, Prawnik
Kraków, 09.07.2021

W dniu 30 kwietnia 2021 r. została opublikowana nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wprowadziła szereg zmian w zakresie działania i zgłaszania danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
 
Ustawa rozszerzyła także zakres instytucji obowiązanych, które powinny wdrożyć i stosować Ustawę AML o:

a) przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego;
b) pośredników w obrocie nieruchomościami z wyłączeniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zmierzających do zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części, w której miesięczny czynsz został określony w wysokości mniejszej niż równowartość 10 000 euro;
c) przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami lub przechowywaniu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro. 

Zmiana katalogu instytucji obowiązanych zacznie obowiązywać po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia nowelizacji tj. już od 31 lipca 2021 r.
 
Zmiany dotyczą także zwiększenia grupy podmiotów zobowiązanych do zgłoszenia informacji do CRBR o: (a) spółki partnerskie, (b) prosta spółka akcyjna (c) stowarzyszenia, (d) fundacje, (e) spółki europejskie, (f) spółdzielnie, (g) spółdzielnie europejskie, (h) europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, a także (i) trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium RP w imieniu lub na rzecz trustu.
 
Termin na zgłoszenie do CRBR dla nowo objętych obowiązkiem podmiotów ustalono na 9 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej. Zgłoszenie powinna poprzedzać analiza, dzięki której możliwe będzie ustalenie beneficjenta rzeczywistego oraz pozyskanie danych podlegających ujawnieniu w CRBR.

Łukasz Rabiak

Łukasz Rabiak

Prawnik

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...