Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Zakup nieruchomości przez cudzoziemców

Dz.U.2012.729
Weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości. Akt reguluje tryb postępowania administracyjnego w sprawach przedmiotowych określających zakres szczegółowych informacji dotyczących okoliczności wskazanych we wniosku o wydanie zezwolenia, a także wymaganych rodzajów dokumentów, jakie cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia powinien dołączyć do takiego wniosku. Kopie dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości poświadczone za zgodność z oryginałem. Natomiast dokumenty w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.
Załącznikami do rozporządzenia są wzory:
 
- oświadczenia składanego przez cudzoziemca ubiegającego się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości obejmującej lub obejmujących łącznie więcej niż piętnaście działek gruntu wraz z wzorem wykazu nieruchomości oraz
- oświadczenia składanego przez spółkę, której udziały lub akcje mają być przedmiotem nabycia, objęcia lub innej czynności prawnej na rzecz cudzoziemca, wraz z wzorem wykazu nieruchomości posiadanych przez tę spółkę, jeżeli jest ona właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości obejmującej lub obejmujących łącznie więcej niż piętnaście działek gruntu, w związku z wnioskiem cudzoziemca o wydanie zezwolenia.
    
Data wejścia w życie 2012-07-13

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...