Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Rachunki Zbiorcze

Dz. U. Nr 234, poz. 1391
Znowelizowano ustawę o obrocie instrumentami finansowymi . Celem tej nowelizacji jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji tzw. rachunków zbiorczych czyli rachunków prowadzonych przez uczestników systemu depozytowo-rozliczeniowego, na których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nienależące do osób, dla których rachunki te formalnie są prowadzone. Zmianą zostały objęte również podatki dochodowe. Ustawodawca określił zasady obliczania i poboru PIT i CIT, jakim podlegać będą dochody z tytułu papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz osób, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona tzw. anonimowemu podatnikowi.
    
Data wejścia w życie 2012-01-01

Powrót