Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Przedsiębiorcy szybciej otrzymają swoje pieniądze

Dz. U. poz. 403
Terminy zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami nie będą mogły przekraczać 60 dni liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Od przyjętej zasady, iż terminy zapłaty w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami nie będą mogły przekraczać 60 dni strony będą mogły odstąpić tylko w umowie i jedynie pod warunkiem, że ustalenie takie nie będzie sprzeczne ze społeczno-gospodarczym celem umowy i zasadami współżycia społecznego oraz będzie obiektywnie uzasadnione, biorąc pod uwagę właściwość towaru lub usługi. Dodatkowo ustawa przewiduje 30-dniowy termin zapłaty w transakcjach, w których dłużnikami są podmioty publiczne. W przypadku transakcji skomplikowanych możliwe jest wydłużenie terminu zapłaty – maksymalnie do 60 dni – pod warunkiem ustalenia tego przez strony, a nadto jedynie w przypadku, gdy będzie to obiektywnie uzasadnione właściwością lub szczególnymi elementami umowy. W nowej ustawie zastrzeżono również terminy na dokonanie procedury weryfikacji lub przyjęcia towaru lub usługi. Jeśli w umowie strony zastrzegły przeprowadzenie procedury zbadania towaru lub usługi – czas trwania takiej procedury nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania towaru lub usługi.
Data wejścia w życie 2013-04-28

 

Powrót