Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Polityka wynagrodzeń dla zarządów spółek giełdowych

W związku ze zmianami w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych do końca czerwca 2020 r. spółki giełdowe, za pośrednictwem swoich walnych zgromadzeń zobowiązane są do przyjęcia polityki wynagradzania członków zarządu i rad nadzorczych. Efektem tego obowiązku jest potrzeba weryfikacji przez spółki umów zawartych z członkami zarządów i rad nadzorczych oraz ich odpowiednie dopasowanie.

Ponad to, rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad walnego zgromadzenia w tej sprawie.

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...