Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Obowiązki informacyjne zakładów reasekuracji

Dz.U.2012.449
Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości, emitent będący zakładem reasekuracji (w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej) jest obowiązany dodatkowo do przekazywania, w formie raportu bieżącego, informacji o:
a. wydaniu przez właściwy organ nadzoru decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności reasekuracyjnej w zakresie jednego lub obu rodzajów reasekuracji,
b. podjęciu przez właściwy organ nadzoru w stosunku do emitenta będącego zakładem reasekuracji działań polegających na:
    
 * zobowiązaniu go do przedłożenia planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych w  zakresie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
 * zobowiązaniu go do przedłożenia do zatwierdzenia planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych,
 * wyznaczeniu terminów na przedłożenie planów lub na przywrócenie prawidłowych stosunków finansowych, czy wypłacalności,
 * zakazaniu swobodnego rozporządzania aktywami, ograniczeniu zakresu jego działalności lub zakazaniu dokonywania wypłat z zysku,
* zażądaniu przedłożenia programu naprawczego,
* zobowiązaniu emitenta do utrzymywania w okresie objętym programem naprawczym środków własnych na poziomie wyższym niż wymagany margines wypłacalności,

c. ustanowieniu u emitenta zarządu komisarycznego,
d. zawarciu przez emitenta z innym zakładem reasekuracji lub zakładem ubezpieczeń umowy o przeniesienie portfela reasekuracji oraz o zatwierdzeniu tej umowy przez właściwy organ nadzoru.
    
Data wejścia w życie 2012-07-01

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...