Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Nowa ustawa o cenach

DZ U. poz 915
Z dniem 25 lipca 2014 r. w miejsce ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915). Na mocy nowej ustawy „cena” to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
Cena ma być uwidoczniona w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, jednocześnie nie ma jednak obowiązku oznaczania ceną każdej usługi czy każdej sztuki oferowanego towaru. Ustawa przewiduje ponadto konieczność uwidocznienia przyczyny ewentualnej obniżki ceny. Zgodnie z art. 5 ustawy, w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny towaru lub usługi, konsument ma prawo kupić towar lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.
W razie nieprzestrzegania przepisów ustawy w zakresie uwidaczniania cen, ustawa przewiduje dla przedsiębiorców kary pieniężne w wysokości do 20 tys. złotych. W przypadku 3-krotnego zaniedbania w tym przedmiocie, w okresie 12 miesięcy licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może zastosować wobec przedsiębiorcy karę pieniężną do kwoty 40 tys. złotych.
    
Data wejścia w życie 2014-07-25

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...