Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Lokaty w zamkniętych funduszach inwestycyjnych

Dz.U.2012.144
Weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe. Akt określa warunki lokowania przez fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów w niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz zajmowania przez fundusz inwestycyjny zamknięty pozycji w lokatach, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o funduszach inwestycyjnych czyli instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczonych do obrotu na giełdach towarowych. Rozporządzenie określa również sposób ustalenia oraz maksymalną wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, sposób wyznaczenia oraz wartość maksymalnego zaangażowania funduszu inwestycyjnego zamkniętego w lokaty, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, sposób zarządzania ryzykiem inwestycyjnym związanym z tymi lokatami oraz warunki, jakie muszą spełniać indeksy stanowiące bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych.
    
Data wejścia w życie 2012-02-24

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...