Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Gospodarcze

Konstytucja Biznesu, czyli pięć nowych ustaw, które w większości weszły w życie 30 kwietnia 2018 r.

Zmienia ona 200 aktów prawnych, które m.in. uchylają ustawę o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepisy dotyczące CEIDG
o    Główną regulacją w tym zakresie jest nowe prawo przedsiębiorców, które zastępuje ustawę aktualizowaną już 90 razy o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r.
o    Prawo przedsiębiorców zawiera katalog praw i obowiązków przedsiębiorców oraz wytyczne dla stosowania prawa w działalności gospodarczej, czyli określenia pewnych wytycznych potrzebnych do interpretacji prawa gospodarczego. 
o    Wszelkie wątpliwości niedające się usunąć, odnoszące się do stanu faktycznego oraz do treści normy prawnej będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców. 
o    Jeżeli zaistnieje konieczność przeprowadzenia kontroli, to będzie ona jak najmniej uciążliwa, oznacza to, że w sytuacji gdy organ będzie mógł potrzebne informacje uzyskać mailowo lub telefonicznie, to nie będzie mógł wezwać przedsiębiorcy do osobistego stawiennictwa. Czas trwania kontroli zostanie ograniczony, a obowiązek posługiwania się numerem REGON zostanie zniesiony, w kontakcie z administracją do identyfikacji przedsiębiorcy będzie potrzebny wyłącznie numer NIP.
o    Osoby, które osiągną przychód miesięczny w wysokości do 1050 zł (czyli do połowy minimalnego wynagrodzenia, nie będą musiały rejestrować swojej działalności, opłacać składek do ZUS oraz prowadzić ewidencji swoich przychodów, Dla reszty przedsiębiorców, którzy przekroczą ten próg, będą mogli skorzystać z tzw. ‘’Ulgi na start’’, co oznacza, że przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności nie musza płacić składek do ZUS, ale będą zmuszeni do zapłaty comiesięcznej składki zdrowotnej wynoszącej 320 zł. 
o    Wydłużenie okresu zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej z 24 miesięcy na okres bezterminowy. W czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie będzie musiał płacić składek ZUS, a wznowienie jej będzie następowało automatycznie z datą wpisaną we wniosku o zawieszenie.
o    Jednoosobowi przedsiębiorcy będą mogli ustanawiać prokurentów na wzór spółek kapitałowych.
o    Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, sprawy będą mogły być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.

Powrót