Publikacje

Prawo cywilne

Odpowiedzialność podmiotów i osób działających na rynku sztuki

Kraków, dn. 30.07.2013

„Polski rynek dzieł sztuki charakteryzuje obecnie silna centralizacja i stosunkowy wzrost zainteresowania możliwością inwestowania w dzieła sztuki, zarówno przez doświadczonych kolekcjonerów, jak i osoby, które dotychczas nie były zainteresowanie tą formą inwestowania kapitału. Centralizacja rynku, związana jest z długoletnim monopolem warszawskich domów aukcyjnych, oraz faktem, iż po 1989 r. aukcje organizowano jedynie w stolicy. Według danych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2007 r. działało w Polsce 10 domów aukcyjnych oraz około 60 antykwariatów i galerii (głównie w większych miastach), odbyło się 80 sesji aukcyjnych, przy czym aż 61 z nich miały miejsce w Warszawie (raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako jeden z Raportów o stanie Kultury, www.kongreskultury.pl).

 

Przywołany powyżej, przedstawiony w 2007 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego raport pn. Rynek dzieł sztuki w Polsce aspekty-prawno ekonomiczne, zawierał szereg postulatów odnoszących się do rozwoju twórczości artystycznej oraz podmiotów uczestniczących w rynku dzieł sztuki. Autorzy raportu dostrzegli m.in. konieczność „prawnego uporządkowania działalności podmiotów rynku dzieł sztuki: domów aukcyjnych, galerii, antykwariatów w odrębnej ustawie” oraz „określenie certyfikowanych rzeczoznawców, zapewniających bezpieczny obrót na rynku” (ww. raport, s. 2). Raport przewidywał bessę na rynku dzieł sztuki, związaną ze złą koniunkturą gospodarczą na świecie i bessą na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wydaje się, iż przewidywania analityków nie sprawdziły się. W ostatnim czasie mnożą się doniesienia prasowe na temat zainteresowania dotychczasowych inwestorów giełdowych dziełami sztuki, wedle których mają oni lokować pieniądze w pewniejszy od giełdy i funduszy inwestycyjnych rynek. Dowodem maja być coraz większe kwoty oferowane za poszczególne dzieła sztuki na organizowanych w kraju aukcjach.”

 

O odpowiedzialności ekspertów dokonujących wyceny, analiz oraz oceny dzieł sztuki czytaj więcej:

Katarzyna Furman-Łajszczak, Kryminalistyka i biegli w służbie sztuki, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, Tom XV, Warszawa 2011, s. 85 i nast.

 

Tekst dostępny również pod adresem:


http://www.academia.edu/2003062/Kryminalistyka_i_biegli_w_sluzbie_sztuki

 

Powrót