Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Cywilne

Zwrot opłaty sądowej od skargi na orzeczenie referendarza

DZ. U. poz 528
Od dnia 10 maja 2014 r. weszła w życie zmiana wprowadzona przez ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 528). W porównaniu z dotychczasowym brzmieniem przepisu art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, sąd z urzędu obowiązany był zwrócić stronie całą uiszczoną opłatę od skargi na orzeczenie referendarza sądowego w razie jej uwzględnienia z powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenie tego naruszenia przez sąd, obecnie natomiast obowiązek zwrotu opłaty obowiązywać będzie również w postępowaniach wszczętych z urzędu.
Zmiana ta wprowadzona została w związku z uznaniem przedmiotowego przepisu za niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim nie przewidywał on zwrotu opłaty od skargi na postanowienie referendarza sądowego w postępowaniu nieprocesowym wszczętym z urzędu, w przypadku jej uwzględnienia z innych przyczyn niż oczywiste naruszenie prawa (wyrok TK z dnia 7 marca 2013 r., sygn. akt SK 30/09). W opinii Trybunału przepis ten, w kształcie przed nowelizacją, godził w zasadę ochrony zaufania obywateli do państwa i prawa.
    
Data wejścia w życie 2014-05-10

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...