Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Cywilne

Zmiany w zakresie ubezpieczeń OC przewoźników lotniczych

Dz. U. z 2013 r. poz. 67
Weszła w życie nowelizacja prawa zamówień publicznych. W nowelizacji uwzględniono przede wszystkim przepisy dyrektywy obronnej 2009/81/WE, w zakresie: ochrony interesów gospodarczych państw członkowskich, większej swobody zamawiających w zakresie udzielenia zamówień, szybkości przeprowadzenia postępowania, zastosowania trybów niekonkurencyjnych, a także odpowiedniego zabezpieczenia interesów zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa dostaw oraz ochrony informacji niejawnych.
Spośród regulacji niezwiązanych z dyrektywą obronną najważniejsze zmiany wprowadzane nowelizacją dotyczą nowego zdefiniowania pojęcia „robót budowlanych” oraz „obiektu budowlanego”; wprowadzenia możliwości badania i oceny rzetelności i efektywności wykonawców w kontekście całokształtu wcześniej realizowanych zamówień; wprowadzenia instytucji dialogu technicznego, służącego ułatwieniu przeprowadzania przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia; ograniczenia ryzyka nieuczciwej konkurencji z powodu ubiegania się o zamówienie publiczne wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej; rozszerzenia zakresu informacji zamawiającego w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach oraz wprowadzenia systemu kwalifikacji przy udzielaniu zamówień sektorowych.
Weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.
Nowe rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
- przewoźników lotniczych za szkody spowodowane opóźnieniem w przewozie pasażerów, bagażu lub towarów,
- przewoźników lotniczych za szkody powstałe w przewozie lotniczym poczty,
- przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną za szkody powstałe w związku z prowadzoną przez siebie działalnością lotniczą,
- instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej za szkody powstałe w związku z prowadzoną przez siebie działalnością lotniczą.
W rozporządzeniu określono zakres czasowy ochrony ubezpieczeniowej.
    
Data wejścia w życie 2013-02-16

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...