Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Cywilne

Zaostrzenie rygorów w postępowaniu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

Dz. U. poz. 1634
Zaostrzenie rygorów w postępowaniu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1634))
Uchwalona we wrześniu i ogłoszona w połowie października ustawa nowelizująca ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów ma wejść w życie 17 kwietnia 2016 roku. Na jej mocy postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone zostaje odebrane sądom powszechnym (uchylono odpowiednią część Kodeksu postępowania cywilnego), przenosząc te uprawnienia na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odwołanie od decyzji Prezesa będzie można wnieść do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Postanowienie wzorca umownego uznane za niedozwolone będzie, podobnie jak dotychczas, wciągane do rejestru klauzul niedozwolonych, z tą różnicą, że rejestr będzie obecnie prowadzony przez Prezesa UOKiK.
Nowelizacja przewiduje przy tym zachowanie ważności dotychczasowego rejestru przez okres 10 lat od momentu wejścia w życie ustawy. Jest to o tyle istotne, że po jej wejściu w życie konieczne będzie konsultowanie postanowień umownych z obydwoma rejestrami: starym i nowym.
Prowadzone przez Prezesa postępowanie w sprawie uznania za niedozwolone postanowień wzorca umowy będzie ograniczone czteromiesięcznym terminem, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – pięciomiesięcznym. Prezes UOKiK będzie władny wydać decyzję o nałożeniu na przedsiębiorcę kary pieniężnej do 10.000 € za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu decyzji lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, niedozwolonych postanowień wzorców umów oraz koncentracji.
    
Data wejścia w życie 2016-04-17

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...