Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Cywilne

Uproszczona rachunkowość mikro firm

Na mocy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. z dniem 5 września 2014 wejdzie w życie nowelizacja, mająca na celu uproszczenie rachunkowości najmniejszych firm. Zmiana ta związana jest z implementacją do krajowego porządku prawnego dyrektywy unijnej 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Przedmiotowa dyrektywa przyznaje państwom członkowskim UE możliwość wprowadzenia uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej tzw. miko jednostek.
Najistotniejsze zmiany, wprowadzone nowelą dotyczą w szczególności katalogu jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów o rachunkowości oraz określenia definicji legalnej jednostek mikro. W związku ze zmianą niektóre tego typu jednostki zwolnione zostaną z obowiązku stosowania zasady ostrożności. Zmiany dotyczą ponadto  wyłączenia w odniesieniu do tych jednostek możliwości dokonywania wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia, określenia zakresu informacyjnego rachunku zysków i strat oraz zwolnienia jednostek mikro z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania z działalności jednostki.
Nowe przepisy znajdą zastosowanie do sprawozdań finansowych, sporządzonych za rok obrotowy kończący się po wejściu w życie nowych przepisów.
    
Data wejścia w życie 2014-09-05

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...