Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Cywilne

Nowe regulacje dot. odsetek ustawowych

Dz.U. z 2015 r. poz. 1830
Nowe regulacje dot. odsetek ustawowych (ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy ? Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830))

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują w Kodeksie cywilnym nowe regulacje dotyczące sposobu obliczania stopy odsetek ustawowych. Zmieniono art. 359 § 2 k.c., na mocy którego ustalono stopę odsetek ustawowych jako wartość zmienną, niezależną od rozporządzeń Rady Ministrów (jak było dotychczas). W obecnym stanie prawnym stopa odsetek ustawowych ma stanowić sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (1,5% w dniu publikacji niniejszego tekstu) i 3,5 punktów procentowych (czyli na chwilę publikacji niniejszego tekstu – 5%). Zmieniono także § 21, zgodnie z którym maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (czyli obecnie – 10%).
Nowelizacja ta wprowadziła jednak jeszcze dwie dodatkowe instytucje. Obok „typowych” odsetek ustawowych, o których mowa powyżej, a które można zastrzec np. jako oprocentowanie pożyczki, do systemu wprowadzono także, jako zupełnie odrębny rodzaj odsetek, odsetki ustawowe za opóźnienie oraz odsetki maksymalne za opóźnienie.
Odsetki ustawowe za opóźnienie, zgodnie z art. 481 § 1 k.c., mogą być naliczane w razie opóźnienia dłużnika ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Według § 2, w razie gdyby w umowie nie oznaczono wysokości odsetek za opóźnienie, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie wg stopy równej sumie stopy referencyjnej i 5,5 punktów procentowych (czyli obecnie 7%). Zgodnie natomiast z § 21, odsetki maksymalne za opóźnienie wynoszą dwukrotność stopy odsetek ustawowych za opóźnienie (14%).
Podsumowując: nowe regulacje oznaczają, że w czynnościach prawnych nie można zastrzec odsetek wyższych niż 10% (o ile nie dojdzie do zmiany stopy referencyjnej), a odsetek za opóźnienie wyższych niż 14%. W razie braku wskazania w treści czynności prawnej stopy odsetek, można żądać odsetek ustawowych wg stopy 5% lub w przypadku opóźnienia – 7%.
    
Data wejścia w życie 2016-01-01

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...