Publikacje

Zmiany w prawie - Prawo Cywilne

KE przedłużyła okres przejściowy mechanizmu równoważności standardów rachunkowości

Dz.U.UE.L.2012.103.11
Komisja Europejska oceniła przydatność i funkcjonowanie mechanizmu równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich i przedłużyła jego obowiązywanie na okres trzech lat do dnia 31 grudnia 2014 r. Ogólnie przyjęte zasady rachunkowości kraju trzeciego mogą zostać uznane za równoważne z MSSF przyjętymi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002, jeśli sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości danego kraju trzeciego umożliwiają inwestorom dokonywanie podobnej oceny aktywów i pasywów, sytuacji finansowej, zysków i strat oraz perspektyw emitenta, jak w przypadku sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF, przez co bardziej prawdopodobne jest podejmowanie przez inwestorów takich samych decyzji dotyczących nabywania, zachowywania lub zbywania papierów wartościowych emitenta. Emitenci z krajów trzecich mogą uzyskać pozwolenie na stosowanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z krajowymi standardami rachunkowości w celu spełnienia zobowiązań wynikających z dyrektywy 2004/109/WE oraz, w drodze odstępstwa od art. 35 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 809/2004, w celu przedstawiania historycznych informacji finansowych zgodnie z tym rozporządzeniem. Jest to możliwe tylko w okresie zaczynającym się w dowolnym dniu po dniu 31 grudnia 2008 r. i upływającym nie później niż dnia 31 grudnia 2014 r.
    
Data wejścia w życie 2012-04-16

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...