Publikacje

Prawo administracyjne

Prawo węgierskie: Zmiany w warunkach świadczenia usług najmu adresu rejestrowego siedziby/Hungarian law: Changes in the conditions of registered seat services

Budapeszt, 19 Lipca 2017 r.

Rozporządzenie nr 7/2017 (VI.1.) węgierskiego Ministra Sprawiedliwości w sprawie świadczenia usług najmu adresu rejestrowego siedziby (dalej “Rozporządzenie”) wchodzące w życie 1 lipca 2017 r. zmienione 19 lipca 2017 r. Rozporządzeniem nr 9/2017 (VII.18.), stawiające nowe wyzwania przed podmiotami świadczącymi usługi w zakresie najmu adresów rejestrowych siedzib na Węgrzech.

Nowe Rozporządzenie przewiduje, że – poza wyjątkami wchodzącymi w życie wraz ze zmianą z 19 lipca – tylko takie nieruchomości mogą być przedmiotem umowy, czyli mogą służyć jako zarejestrowana siedziba spółki korzystającej z usług najmu adresu rejestrowego swojej siedziby, które są wyłączoną własnością usługodawcy usług najmu adresu rejestrowego siedziby, lub w odniesieniu do którego prawo użytkowania nieruchomości zostało zarejestrowana w rejestrze gruntów. Dlatego też, te uznane, działające na rynku międzynarodowym podmioty świadczące usługi w zakresie najmu adresów rejestrowych dla spółek, których akcje w niektórych przypadkach są notowane na giełdzie, które również świadczą podobne usług zagranicą i które wynajmują budynki biurowe dla tych usług, nie mogą spełnić nowych wymogów prawnych w oparciu jedynie o umowy najmu.

Ponadto, prawo użytkowania określone w Rozporządzeniu, rejestrowane w rejestrze gruntów nie może być rozwiązaniem, ponieważ zgodnie z przepisami węgierskiego Kodeksu Cywilnego, takie prawo użytkowania nie może być przeniesione, a korzystanie z prawa nie może być scedowane na innych, więc nawet cechy prawa użytkowania byłyby przeszkodą w świadczeniu usług najmu adresu rejestrowego siedziby. Zmiana, która weszła w życie 17 lipca 2017 r., delikatnie „łagodzi” powyższe, w większości niemożliwe do realizacji warunki: jeżeli usługodawca świadczący usługi najmu adresu rejestrowego siedziby nie może spełnić warunków określonych w artykule 1 paragraf 4 Rozporządzenia, może jedynie świadczyć usługi najmu adresu rejestrowego siedziby, jeżeli właściciel nieruchomości wyraził uprzednią pisemną zgodę na usługi najmu adresu rejestrowego siedziby i spełniony jest jeden z poniższych warunków:

a) strony są spółkami powiązanymi zgodnie z Ustawą o Rachunkowości lub przedsięwzięciami z większościowymi udziałami kapitałowymi lub innymi powiązanymi spółkami z tytułu udziałów kapitałowych; lub
b) usługodawca jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców w danych spółki jako agent; lub
c) poza usługami najmu adresów rejestrowych siedzib, istnieje stały stosunek rachunkowego zlecenia pomiędzy stronami.

Usługi najmu adresów rejestrowych siedzib spełniają realne potrzeby rynku i są dobrze znane w każdym kraju o rozwiniętej kulturze korporacyjnej. Te korporacje – w większości mające zagraniczny udział własnościowy i struktury właścicielskie – które niekoniecznie potrzebują fizycznego biura do działania na terenie Węgier, korzystają z usług najmu adresów rejestrowych siedzib. W ostatnich latach przyjęto kilka takich zmian i nowych przepisów prawnych, które utrudniły lub niektórym podmiotom wprost zabroniły świadczenie na Węgrzech usług najmu adresów rejestrowych siedzib. Od 1 Marca 2012 r., kancelarie prawne zostały wykluczone z grupy usługodawców usług najmu adresów rejestrowych siedzib; a od Stycznia 2017 r. zmieniły się również przepisy Ustawy o Zasadach Opodatkowania: korzystanie z usług najmu adresu rejestrowego siedziby obciążone będzie obowiązkiem zgłoszenia tego Organowi Podatkowemu. Dodatkowo, podatnik może zostać uznany za „ryzykownego podatnika”, jeżeli został obciążony domyślną grzywną z powodu utrudniania postępowania administracji podatkowej poprzez korzystanie z usług najmu adresu rejestrowego siedziby (a decyzja stała się ostateczna i wiążąca) w danym roku lub w poprzedzających trzech latach.

Jednakże, od lipca 2017 r., usługodawcy usług najmu adresów rejestrowych siedzib muszą spełniać jeszcze bardziej rygorystyczne wymagania, co może uniemożliwić profesjonalną działalność w zakresie najmu adresów rejestrowych siedzib na Węgrzech. Podczas gdy nowe Rozporządzenie wprowadza kilka nowych przepisów dotyczących działalności usługodawców usług najmu adresów rejestrowych siedzib (np. przewiduje obowiązkową pisemną formę umów, ogranicza umowy na czas określony tylko dla firm założonych na czas określony, zawiera regulacje dotyczące zarządzania dokumentacją, przyjmowania przesyłek i powiadamiania Zleceniodawcy, itp.), to także wiąże świadczenie usług najmu adresu rejestrowego siedziby powyższymi poważnymi, w niektórych przypadkach niewykonalnymi obowiązkami prawnymi.

Wszelkie stosunki prawne istniejące w chwili wejścia w życie Rozporządzenia muszą zostać zmienione zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu, najpóźniej do 30 czerwca 2018 r. (w przypadku braku rozwiązania umowy w tym terminie), a jeśli nie została zawarta pisemna umowa, wówczas umowa pisemna musi być zawarta do tej daty.

[Artykuł nie stanowi porady prawnej jakiegokolwiek rodzaju; został stworzony wyłącznie w celach informacyjnych.]

 

Budapeszt, 19 Lipca 2017 r.

 

Autor tekstu: dr. Réka KATONA , LL.M. 

Squarra & Partners Ügyvédi Iroda / Law Office

H-1016 Budapest, Avar u. 8.
t: +36 1 474 2080
f: +36 1 474 2081
e: katona@squarra.hu
www.squarra.hu

 

Źródło:https://www.warwicklegal.com/news/116/hungarian-law-changes-in-the-conditions-of-registered-seat-services

 

Tłumaczenie: Łukasz Rabiak

--------------------------------------------------------------------------------------

Hungarian law: 'Changes in the conditions of registered seat services'

19 July 2017
 

Decree no. 7/2017 (VI.1.) of the Hungarian Minister of Justice on registered seat services (the „Decree”) entered into effect on 1 July 2017 and was amended on 19 July 2017 by Decree no. 9/2017 (VII.18.), imposing new challenges for most registered seat service providers in Hungary.

The new Decree prescribes that – beyond the exceptions entering into effect with the amendment from 19 July – only such real estate can be the subject of the contract, namely can serve as the registered seat of the company availing itself of the registered seat service, which is exclusively owned by the mandatory registered seat service provider or in respect of which the right of use of the mandatory had been registered in the land registry.

Thus, those recognised, internationally operating registered seat service provider companies, whose shares in certain cases are listed in the stock exchange, who also provide similar services abroad and who rent office buildings for registered seat services, cannot fulfil the new legal requirements with “only” their lease relationship.

Furthermore, the right of use determined by the Decree that is registered in the land registry cannot be a solution, because in line with the provisions of the Hungarian Civil Code such right of use cannot be transferred and the exercise of this right may not be assigned to others, so even the characteristics of the right of use would be a barrier to provision of registered seat services.

The amendment that has entered into effect on 19 July 2017 slightly “eases” the above, mostly unrealisable conditions: if the mandatory registered seat service provider cannot fulfil the conditions set forth in Article 1 paragraph (4) of the Decree, it can only provide registered seat services, if the owner of the real estate has given its prior written consent to the registered seat service and any of the following conditions is fulfilled:

a) the parties are affiliated companies in line with the Act on Accounting or undertakings with major participating interest or other companies linked by virtue of participating interest; or

b) the mandatory is registered in the companies registry among the company’s data as the company’s delivery agent; or

c) beyond the registered seat service a permanent accounting mandate relationship also exists between the parties.

Registered seat services fulfil real market demands and are well known in every country having a developed enterprise culture. Those enterprises – mostly having foreign ownership interest and ownership structure – make themselves avail of registered seat services, which do not necessarily need physical office to operate in Hungary.

In the past years several such amendments and new legal provisions were passed that made more difficult or regarding certain parties expressly prohibited the provision in Hungary of registered seat services.  As from the 1 March 2012, law offices were excluded from the sphere of registered seat service providers; and from January 2017 the provisions of the Act on the Rules of Taxation have also changed: making avail oneself of registered seat services shall be burdened by an obligation to notify the Tax Authority.  In addition, the taxpayer might be considered as a “risky taxpayer” if it was imposed by a default fine because of hindering the tax administration proceeding by using registered seat services (and this decision became final and binding) in the subject year or in the preceding three years.

However, as from July 2017 registered seat service providers have to meet even more rigorous requirements and this might make the professional operation of registered seat services in Hungary impossible.

Whilst the new Decree introduces several new provisions in respect of the operation of registered seat service providers (e.g. prescribes obligatory written contract form, restricts definite term contracts only for the companies founded for a definite period of time, contains regulations for file management and the takeover of consignments and the notification of the principal, etc.), it also bounds the provision of registered seat services to the above serious, in certain cases unfulfillable legal conditions.

Any legal relationship existing at the time of the entry into effect of the Decree must be amended in line with the conditions prescribed by the Decree  at latest by 30 June 2018 (should the contract not be terminated by that date), and if no written contract has been concluded, then the contract shall be laid down in writing by this date.

[This article does not constitute legal advice of any kind; it was made solely for information purposes.]

 

Budapest, 19 July 2017

 

For more information, contact:

dr. Réka KATONA , LL.M.

Ügyvéd, európai és nemzetközi üzleti mesterjogász
Attorney-at-law, European and International Business Lawyer

Squarra & Partners Ügyvédi Iroda / Law Office

H-1016 Budapest, Avar u. 8.
t: +36 1 474 2080
f: +36 1 474 2081
e: katona@squarra.hu
www.squarra.hu

 

Źródło:https://www.warwicklegal.com/news/116/hungarian-law-changes-in-the-conditions-of-registered-seat-services

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...