Publikacje

Podatki

Ulga na złe długi również w podatkach dochodowych, czyli uwaga na nieuregulowane faktury!

Joanna Kruczek, Młodszy Partner, doradca podatkowy

Tzw. ulga na złe długi, mająca stanowić remedium na opóźnienia w płatnościach, została wprowadzona w art. 26i ustawy o PIT oraz art. 18f ustawy o CIT, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Znane na gruncie VAT rozwiązanie stanowi odstępstwo od zasady memoriałowej, zgodnie z którą w księgach rachunkowych należy ujmować wszystkie osiągnięte przychody i koszty związane z przychodami, niezależnie od terminu ich zapłaty. Znajdzie ono zastosowanie w sytuacji, kiedy nabywca nie ureguluje faktury w terminie 90 dni od dnia, w którym roszczenie w niej udokumentowane stało się wymagalne.

W takim wypadku po stronie dłużnika powstanie obowiązek zwiększenia przychodu o kwotę zaliczoną wcześniej do kosztów uzyskania przychodu, a nieuregulowaną. Zwiększenie to powinno zostać dokonane w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie. W konsekwencji podstawa opodatkowania dłużnika wzrośnie i będzie on zobowiązany do zapłaty wyższego podatku z uwagi na spowodowany przez siebie zator płatniczy.

Co istotne, korekta ta będzie miała również wpływ na wysokość podstawy opodatkowania uwzględnianej przy wyliczaniu wysokości należnych zaliczek na podatek dochodowy, a zatem nieterminowe regulowanie faktur odbije się na dłużniku już przy zapłacie zaliczek na podatek dochodowy za rok, w którym upłynęło 90 dni od terminu zapłaty.

Z kolei po stronie wierzyciela powstanie uprawnienie do obniżenia swojej podstawy opodatkowania o kwotę, której dłużnik nie zapłacił mimo upływu 90 dni od daty wymagalności roszczenia. Procedura ta przebiega analogicznie jak przy zwiększeniu podstawy opodatkowania u dłużnika. W efekcie wierzyciel zmagający się z nierzetelnym dłużnikiem zmniejszy swoją podstawę opodatkowania i zapłaci mniejszy podatek.

Omawiane przepisy znajdą zastosowanie do transakcji handlowych, w których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Joanna Kruczek

Joanna Kruczek

Młodszy Partner, doradca podatkowy

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...