Publikacje

Podatki

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej - Część 2

dr hab. Marcin Gorazda, partner zarządzający, adwokat
Kraków, 29.07.2015

Część II

 

Hiszpania

Podatek od nieruchomości:

W przypadku Hiszpanii podstawę opodatkowania stanowi wartość katastralna nieruchomości. Stawka podatku jest ustalana przez państwo „widełkowo”, do następczego sprecyzowania przez samorządy. Widełki te to 0,4–1,1% dla nieruchomości miejskich, 0,3–0,9% dla nieruchomości wiejskich. Wartość katastralna jest ustalana administracyjnie poprzez procedurę ogólnego, kolektywnego szacowania, inicjowaną przez dany samorząd w sytuacji zaistnienia istotnych różnic pomiędzy wartościami rynkowymi a katastralnymi danego terenu. Oznacza to, że uaktualnienie wartości katastralnych nie jest, w odróżnieniu od np. Niemiec i Austrii, przeprowadzane w regularnych odstępach czasu dla całego kraju, tylko dla poszczególnych gmin lub ich fragmentów w razie wystąpienia różnic pomiędzy dotychczas wykorzystywanymi wartościami katastralnymi a pojawiającymi się na rynku nieruchomości cenami sprzedaży.

 


Podatek od zwiększenia wartości kapitałowej nieruchomości w razie jej sprzedaży:

W Hiszpanii różnymi formami podatku transferowego (od przejścia własności nieruchomości) obłożeni są zarówno sprzedawca, jak i nabywca nieruchomości. Płatnikiem tego podatku jest sprzedawca nieruchomości, a zobowiązanie do jego zapłaty powstaje w związku z fikcyjnym zwiększeniem wartości gruntów miejskich w Hiszpanii, zabudowanych lub niezabudowanych, w momencie przejścia ich własności. Podstawę opodatkowania stanowi wartość katastralna nieruchomości (obliczana wg wskazań z punktu 2.3.1.) pomnożona przez stawkę procentową uzależnioną od długości czasu posiadania nieruchomości, maksimum 20 lat. Stawka podatku wynosi 30%.

 


Podatek od przejścia własności nieruchomości:

Jak wspomniano, podatkiem od przejścia własności nieruchomości sensu stricto obciążony jest również nabywca nieruchomości. Podstawą opodatkowania jest tym razem wartość rynkowa nieruchomości, a stawka podatku wynosi 6%. Wartość rynkowa jest ustalana biorąc pod uwagę ewentualne obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (zmniejszającymi jej wartość).

 


Podatek od majątku:

W Hiszpanii istnieje również podatek od majątku, obejmujący również (choć nie tylko) nieruchomości. Z tego właśnie względu został uwzględniony w niniejszym opracowaniu, przy czym ograniczono omówienie go tylko do kwestii dotyczących nieruchomości. Płatnikiem podatku jest posiadacz majątku (w tym nieruchomości). Jeśli płatnik jest rezydentem podatkowym Hiszpanii, opodatkowaniu podlegają wszystkie składniki jego majątku, również znajdujące się poza granicami kraju. Jeśli płatnik nie jest rezydentem, opodatkowaniu podlega tylko jego majątek znajdujący się w Hiszpanii. Podstawą opodatkowania jest wartość netto składnika majątku pomniejszona o wszelkie obciążenia, które zmniejszają jej wartość, oraz o długi płatnika podatku. Stawka podatku wynosi od 0,2–2,5% w zależności od wartości netto składników majątku podlegających opodatkowaniu, zgodnie z poniższą tabelą:

 

 Net Taxable Base  Net Taxable Base Excess  Rate
 € 0.00  € 167,129.45  0.20%
 € 167,129.45  € 334,252.88  0.30%
 € 334,252.88  € 668,499.75  0.50%
 € 668,499.75  € 1,336,999.51  0.90%
 € 1,336,999.51  € 2,673,999.01  1.30%
 € 2,673,999.01  € 5,347,998.03  1.70%
 € 5,347,998.03  € 10,695,996.06  2.10%
 € 10,695,996.06  Above  2.50%

 

Podatek od majątku podlega pewnym zwolnieniom; dla nieruchomości istotne są następujące:

 

kwota wolna od podatku wynosi 700.000 €,
dom, w którym mieszka płatnik podatku, do wartości 300.000 €.


Odnośnie sposobu oceny wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę opodatkowania – bierze się pod uwagę najwyższą spośród (i) wartości podlegającej opodatkowaniu, (ii) wartości nabycia lub (iii) wartości obowiązującej przy obliczaniu podatku od nieruchomości.

 

Irlandia

Irlandia jest przykładem specyficznym z kilku powodów. Po pierwsze, nie funkcjonuje tam żadna forma podatku od przejścia własności nieruchomości. Po drugie, bardzo ciekawy (ze względu na jego wygodę i niskie, z punktu widzenia organów podatkowych, koszty) jest sposób wskazywania podstawy opodatkowania.

 


Obowiązek podatkowy powstaje w razie przysługiwania prawa własności nieruchomości w listopadzie roku poprzedniego. Płatnikiem podatku jest właściciel nieruchomości, definiowany jako osoba uprawniona do posiadania nieruchomości lub pobierania pożytków z niej przez okres co najmniej 20 lat). Podstawą opodatkowania jest co prawda wartość rynkowa nieruchomości, jednak jest ona wskazywana przez jej właściciela; wartość ta musi być oparta na wytycznych zawartych na stronach internetowych Revenue Commissioners – jednostki odpowiedzialnej za administrację podatku od nieruchomości. Oznacza to, że – w odróżnieniu od państw wykorzystujących typowy system katastralny – szacowanie wartości nieruchomości może być dokonywane na bieżąco (eliminacja ryzyka korzystania z przestarzałych danych), a także, że nie wymaga ono angażowania większych środków (sporządzenie typowego ogólnokrajowego wykazu nieruchomości wraz z szacowaniem ich cen jest operacją wymagającą zaangażowania nieraz dziesiątek tysięcy urzędników; w Irlandii całość starań związanych z szacowaniem (zresztą znikomych) jest przerzucona bezpośrednio na obywateli, a na organach podatkowych spoczywa jedynie ewentualna kontrola prawidłowości szacunku dokonanego przez płatnika podatku). Stawką podatku są określone dla poszczególnych przedziałów wartości nieruchomości stałe kwoty, wskazane w tabeli poniżej:

 

Range number Valuation Range Mid-point LPT in 2014 (full charge)
1 € 0 to € 100,000 € 50,000 € 90
2 € 100,001 to € 150,000 € 125,000 € 225
3 € 150,001 to € 200,000 € 175,000 € 315
4 € 200,01 to € 250,000 € 225,000 € 405
5 € 250,001 to € 300,000 € 275,000 € 495
6 € 300,001 to € 350,000 € 325,000 € 585
7 € 350,001 to € 400,000 € 375,000 € 675
8 € 400,001 to € 450,000 € 425,000 € 765
9 € 450,001 to € 500,000 € 475,000 € 855
10 € 500,001 to € 550,000 € 525,000 € 945
11 € 550,001 to € 600,000 € 575,000 € 1,035
12 € 600,001 to € 650,000 € 625,000 € 1,125
13 € 650,001 to € 700,000 € 675,000 € 1,215
14 € 700,001 to € 750,000 € 725,000 € 1,305
15 € 750,001 to € 800,000 € 775,000 € 1,395
16 € 800,001 to € 850,000 € 825,000 € 1,485
17 € 850,001 to € 900,000 € 875,000 € 1,575
18 € 900,001 to € 950,000 € 925,000 € 1,665
19 € 950,001 to € 1,000,000 € 975,000 € 1,755
20 € 1,000,000 and above Market value € 1,800 + 0.25% of the value above

 

adw. Marcin Gorazda
apl. adw. Piotr Grochowski

dr hab. Marcin Gorazda

dr hab. Marcin Gorazda

partner zarządzający, adwokat

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...