Publikacje

Podatki

Opodatkowanie spółek na Malcie

dr hab. Marcin Gorazda, partner zarządzający, adwokat
Kraków, 10.09.2012 r.

Malta jest kolejnym, obok Cypru, krajem UE stosującym korzystny system podatkowy czym od momentu wejścia do Wspólnoty przyciąga zagranicznych inwestorów i przedsiębiorców. Warto pomyśleć o tej lokalizacji przy okazji planowania dużych przedsięwzięć gospodarczych lub optymalizowania opodatkowania swojego biznesu. Podstawowym bodźcem skorzystania z dobroci oferowanej przez maltańską jurysdykcję jest oszczędność w zakresie danin publicznych. Dzięki rozbudowanemu systemowi redukcji obciążeń podatkowych możliwe jest obniżenie podatku nawet do efektywnej stawki 0%. Podstawowym wehikułem wykorzystywanym w tym celu jest spółka założona na Malcie.Podatek dochodowy od osób prawnych na Malcie

Przyjmuje się, że spółka założona na Malcie posiada tam siedzibę oraz jest maltańskim rezydentem podatkowym i na tej podstawie podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych, którego stawka na Malcie wynosi 35%. Stawka ta jest odzwierciedleniem najwyższej stawki podatku od dochodu osób fizycznych, dlatego też wypłata dywidendy na poziomie udziałowca nie będzie już z reguły opodatkowana.

Dla potrzeb podatku dochodowego, spółka maltańska obowiązana jest rozdzielić swoje zyski pomiędzy pięć kont które obejmują:

1. Ostateczny podatek - zyski zwolnione z podatku i podlegające podatkowi (Final Tax Account)
2. Podatek od nieruchomości – dochód pochodzący bezpośrednio lub pośrednio z nieruchomości położonych na Malcie (Immovable Property Account)
3. Podatek od dochodów zagranicznych – zyski z tych dochodów (Foreign income account)
4. Inne zyski opodatkowane na Malcie - zyski podlegające podatkowi niezakwalifikowane do trzech pierwszych rodzajów kont (Maltese taxed account)
5. Konto nieopodatkowane – Zyski/straty po odliczeniu kwot ulokowanych na wszystkich innych rachunkach (Untaxed account)System refundacji podatkowej

Refundacja podatku na działa w ten sposób, że udziałowiec (akcjonariusz) spółki maltańskiej przy odbiorze dywidendy z zysków, które trafiły na konta obejmujące zyski z dochodów zagranicznych i opodatkowanych na Malcie (czyli konta nr 3 i 4 w klasyfikacji powyżej), zyskuje uprawnienie do żądania zwrotu naliczonego od tych zysków podatku, pod warunkiem, że jest należycie zarejestrowany w tym celu.W większości przypadków, prawo do zwrotu podatku zarejestrowanemu akcjonariuszowi będzie obejmowało 6/7 kwoty podatku obciążającego spółkę maltańską z tytułu zysków, z których wypłacana jest dywidenda. W praktyce daje to efektywną stawkę podatku na poziomie 5%.

 

Stawka to może się jednak różnic w następujących przypadkach:

1. 100% zwrot (0% efektywna stawka opodatkowania na Malcie)
• od dochodu osiągniętego przez holding spełniający szczególne wymagania (o wymaganiach poniżej)
2. zwrot 5/7 podatku (10% efektywna stawka opodatkowania na Malcie)
• jeśli spółka maltańska otrzymuje „należności licencyjne lub bierne korzyści”, które nie pochodzą z prowadzonego przez spółkę biznesu i były opodatkowane stawką mniejszą niż 5%
3. zwrot 2/3 podatku (Minimum 2.5% - Maksimum 6.25% efektywna stawka opodatkowania na Malcie )
• Gdy spółka maltańska dochodzi ulgi związanej z podwójnym opodatkowaniem (na podstawie umowy, jednostronnego porozumienia, jednolitej stawki zagranicznej ulgi podatkowej - FRFTC) w odniesieniu do dochodu osiągniętego poza Maltą.Podstawowe informacje o zakładaniu i strukturze spółki maltańskiej

a. Czas założenia spółki na Malcie może być ograniczony nawet do jednego dnia
b. Nie ma możliwości emisji akcji na okaziciela
c. Spółka może zmieniać siedzibę
d. Minimalny kapitał zakładowy – EUR 1,250 (bądź jego ekwiwalent w innej walucie)
e. Minimalna liczba akcjonariuszy (udziałowców) – dwóch
f. Możliwość obejmowania akcji w czyimś imieniu
g. Wymagany co najmniej jeden dyrektor (może być nim osoba prawna bądź dyrektor powierniczy)
h. Konieczność zatrudnienia sekretarzaHolding maltański

Ustawodawca maltański przewidział szczególne korzyści dla spółek holdingowych. Zakłada się je dla możliwości posiadania i zarządzania udziałami w innych spółkach. Podstawową korzyścią jest możliwość skorzystania ze 100% refundacji podatku na poziomie akcjonariuszy. Rozpiętość warunków które (rozłącznie) należy spełnić aby z niej skorzystać powoduje, że jest to struktura elastyczna i stosunkowo szeroko dostępna.

Warunki uzyskania zwolnienia (participation exemption) można podzielić na trzy grupy i kształtują się one następująco:

1. Odnośnie akcji; akcje muszą posiadać prawa zawarte w co najmniej dwóch z poniższych podpunktów:
• Prawo głosu
• Prawo do dywidendy
• Prawo do upłynnienia kapitału
2. Odnośnie holdingu; wystarczy spełnić jeden z poniższych warunków:
• Posiadanie co najmniej 10% udziałów w spółce zależnej
• Minimalny udział w spółce zależnej w wysokości EUR 1,164,000 posiadany przez 6 miesięcy
• Prawo do żądania i nabycia pozostałych udziałów w spółce zależnej
• Prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych udziałów
• Prawo do zasiadania w Zarządzie bądź wskazania osoby w zarządzie spółki zależnej
• Akcje (udziały) są posiadane równolegle z działalnością spółki i nie są przeznaczone na sprzedaż
3. Przepisy zapobiegające nadużyciom; wystarczy spełniać przesłanki jednego:
• Spółka zależna jest zarejestrowana lub jest rezydentem podatkowym w UE
• Spółka zależna podlega jakiemukolwiek zagranicznemu podatkowi o stawce co najmniej 15%
• Dochód spółki zależnej nie pochodzi w więcej niż 50% z biernych korzyści i należności licencyjnych (możliwość zastosowania rozwiązań strukturalnych)
• Inwestycja nie należy do portfela papierów wartościowych i stawka podatku w jej jurysdykcji jest wyższa niż 5%Spółka zagraniczna jako maltański rezydent podatkowy

Przenosząc na Maltę zarządzanie zagraniczną spółką, której siedziba pozostaje poza terytorium Malty, również można skorzystać z dobrodziejstw tamtejszej jurysdykcji podatkowej. Korzyści te są podobne do tych, które powstają przy przeniesieniu rezydencji podatkowej osoby fizycznej.

 

Spółka taka będzie podlegała podatkowi na Malcie tylko z tytułu:


• Dochodów osiągniętych na Malcie
• Dochodów osiągniętych poza Maltą, jednak przelanych na Maltę
• Zysków kapitałowych osiągniętych na Malcie

Obowiązek podatkowy nie będzie natomiast dotyczył:

• Zysków kapitałowych osiągniętych poza Maltą
• Pasywnych dochodów (należności licencyjnych i odsetek) nieprzelanych lub nieodebranych na Malcie
• Dywidend odebranych na Malcie od holdingu opisanego w punkcie wyżej

 

 

Autor: Grzegorz Plisz

 

Artykuł napisany pod kierunkiem adw. Marcina Gorazdy

dr hab. Marcin Gorazda

dr hab. Marcin Gorazda

partner zarządzający, adwokat

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...