Publikacje

Podatki

Leasing jachtów - szczególne rozwiązania podatkowe spółek maltańskich

dr hab. Marcin Gorazda, partner zarządzający, adwokat
Kraków, 10.09.2012 r.

Umowa o leasing jachtu zawierana jest pomiędzy spółką maltańską - leasingodawcą (właścicielem jachtu) i leasingobiorcą (użytkownikiem jachtu). Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca może zdecydować się na zakup jachtu za procent pierwotnej jego ceny.
Spółka maltańska oddając jacht w leasing oraz potencjalnie go sprzedając leasingobiorcy wykonuje działalność gospodarczą, a zatem ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie jachtu. Świadczenie usług leasingowych jest teoretycznie opodatkowane w zależności od stopnia wykorzystania jachtu na wodach terytorialnych Unii Europejskiej. W praktyce okres ten trudny jest jednak do określenia i dlatego wytyczne odnośnie stawki VAT ustalone przez maltańskiego organy podatkowe oparte są na całkowitej długości i typie jachtu. Stawka ta waha się od 5,4% do 18% co jest znaczącą różnicą na korzyść Malty w porównaniu do innych jurysdykcji UE.

 

Warunki jakie należy spełnić aby skorzystać z dobroci powyższej regulacji:


• jacht musi fizycznie odwiedzić Maltę przynajmniej raz (najlepiej na początku okresu leasingu)
• jedną ze stron umowy leasingu musi być spółka maltańska
• wkład początkowy leasingobiorcy musi wynosić 50% wartości jachtu
• płatności muszą być dokonywane miesięcznie przez okres najwyżej 36 miesięcy
• oczekuje się, że leasingodawca osiągnie zysk z tytułu umowy przekraczający wartość jachtu
• wymagana jest uprzednia zgoda maltańskich organów podatkowych w zakresie wartości jachtu i stawki opodatkowania
• w przypadku gdy leasingobiorca zdecyduje się wykupić jacht, wysokość tej transakcji musi opiewać na co najmniej 1% wartości jachtu (i będzie ona podlegała 18% stawce VAT)

 

 

Autor: Grzegorz Plisz

Artykuł napisany pod kierunkiem adw. Marcina Gorazdy

dr hab. Marcin Gorazda

dr hab. Marcin Gorazda

partner zarządzający, adwokat

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót