Publikacje

Podatki

Konstrukcja prawna i procedura zakładania FIZ cypryjskiego

dr hab. Marcin Gorazda, partner zarządzający, adwokat

Cypr dzięki szczególnym regulacjom prawnym stał się atrakcyjnym miejscem dla zakładania zamkniętych funduszy inwestycyjnych znanych również jako międzynarodowe instytucje wspólnego inwestowania (ICIS - International Collective Investment Schemes), służących głównie jako instrument optymalizacji podatkowej. Regulacje prawne i praktyka dotycząca ICIS wzmocniła pozycję Cypru jako silnego i cieszącego się dobrą opinią międzynarodowego centrum finansowego i przyciągnęła wielu zagranicznych inwestorów.

 

Podstawowymi zaletami ICIS są: różnorodność w kreowaniu strategii inwestycyjnej, nieskomplikowana regulacja, niskie wymogi dotyczące raportowania oraz możliwość szybkiego utworzenia. Poniżej opisany zostanie opisany ICIS prywatny (możliwość udziału do stu inwestorów), jednakże jest również możliwość utworzenia ICIS w wariancie publicznym, bądź dla doświadczonych inwestorów (z określoną minimalną subskrypcją akcji).

 

1. Elastyczność Fundusz może mieć formę prawną wybraną przez jego założycieli w zależności od potrzeb. I tak fundusz może mieć postać:

a. spółki o kapitale stałym (International Fixed Capital Company - IFCC)

b. spółki o kapitale zmiennym (International Variable Capital Company - IVCC), najpopularniejsze

c. trustu inwestycyjnego (International Unit Trust Scheme - IUTS)

d. spółki komandytowej (International Investment Limited Partnership - IILP)

 

Wszystkie rodzaje ICIS mogą mieć ograniczony lub nieograniczony czas trwania.

 

2. Regulacje Cypryjski fundusz inwestycyjny zamknięty jest podmiotem prywatnym i z tego względu dotyczące go uregulowania i nadzór mają ograniczony charakter. Zgodnie z cypryjskim prawem fundusz podlega regulacjom Centralnego Banku Republiki Cypru i po utworzeniu jest przez niego nadzorowany.

 

3. Transparentność Obowiązkiem jest składanie jedynie rocznych i półrocznych raportów. Muszą one zawierać oświadczenie finansowe, informacje o pożyczkach, informacje o portfolio funduszu, raport zarządcy oraz raport audytorów.

 

4. Utworzenie i koszty założycielskie Procedurę rejestracji ICIS można sfinalizować nawet w przeciągu sześciu tygodni. Sporządzenie wymaganej prawem dokumentacji założycielskiej, memorandum inwestycyjnego, wniosku i dokumentów towarzyszących do zarejestrowania funduszu wiąże się z zasadniczo niższymi kosztami niż w innych krajach.

 

5. Koszty operacyjne Konieczne wydatki związane z zarządzaniem funduszem, kosztami audytu, kosztami prawnymi można, w porównaniu z innymi krajami ograniczyć nawet o połowę. Biuro funduszu cypryjskiego można prowadzić wirtualnie.

 


Konstrukcja prawna ICIS prywatnego

Kwestię ICIS reguluje ustawa INTERNATIONAL COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES LAW (NO. 47 (I) z 1999 roku.

 

 

Regulator Centralny Bank Cypru
Procedura rejestracji Przed utworzeniem
Uprawnieni inwestorzy (wyjąwszy ograniczenia w statucie, zasadach zarządzania bądź prospekcie) wszyscy
Maksymalna liczba udziałowców 100
Minimalna liczba udziałowców brak
Minimalny kapitał udziałowy brak
Minimalna inwestycja brak
Rożne rodzaje akcji/udziałów tak
Ograniczenia inwestycyjne brak
Możliwość transferowania akcji i udziałów tak
Wymagani dostawcy usług

Depozytariusz (co do zasady musi być to cypryjski bank, jednak Centralny Bank Cypru może zwolnić z tego obowiązku)

Spółka cypryjska, konieczna dla załatwiania kwestii administracyjnych

Audytor

Agent rejestracyjny

Doradca inwestycyjny

Podmioty sprawdzenia reputacji („fit and proper test”) przez Centralny Bank Cypru wnioskodawca
Dokumenty wymagające wydania Prospekt
Wykorzystanie subfunduszy tak
Możliwość dopuszczenia do obrotu na giełdzie tak
Możliwe formy prawne

spółka o kapitale stałym (International Fixed Capital Company - IFCC)

spółka o kapitale zmiennym (International Variable Capital Company - IVCC), najpopularniejsze

trust inwestycyjny (International Unit Trust Scheme - IUTS)

spółka komandytowa (International Investment Limited Partnership - IILP)

 

 
Procedura zakładania ICIS prywatnego

a. zapytanie wstępne

• Wypełnienie podania wstępnego w określonej formie, dołączenie konspektu i biznesplanu w stosunku do których Bank wydaje opinię

b. wniosek o uznanie jako ICIS

 • Po otrzymaniu opinii do podania wstępnego, wnioskodawca musi dostarczyć Bankowi standardowy wniosek i dokumentację (różną w zależności od tego jaką formę prawną ma przyjąć ICIS) wraz z opłatą za złożenie tego wniosku (w przypadku ICIS prywatnego jest to $500). Ze względu na indywidualny charakter każdego wniosku czas jego rozpoznania nie jest określony, Bank nie wskazuje również przeciętnego czasu rozpatrzenia wniosku. Dokumentacja wymagana od każdego podmiotu ubiegającego się o status ICIS obejmuje konspekt memorandum ofertowego i kopie umów z dostawcami usług. Bank w stosunku do każdego indywidualnego podmiotu może wymagać również dodatkowej dokumentacji.

c. „fit and proper test”

• Sprawdzenie doświadczenie, wykształcenia, kompetencji, reputacji i zasobów kapitałowych osoby fizycznej bądź prawnej będącej wnioskodawcą

Jeśli wnioskodawca pomyślnie przejdzie powyższe procedury i zostanie uznany za ICIS, opłata za złożenie wniosku zostaje potraktowana jako pierwsza roczna opłata nadzorcza funduszu (w tej wysokości będą również kolejne opłaty nadzorcze). W przypadku odrzucenia wniosku opłata nie jest zwracana.

 

 
Dodatkowe wymagania szczegółowe w zależności od formy prawnej ICIS

a) Międzynarodowe spółki inwestycyjne – spółki o kapitale stałym i zmiennym Rozpatrywane są wnioski tylko od spółek cypryjskich lub składane w ich imieniu. Dostarczyć należy standardowy wniosek o uznanie spółki jako ICIS podpisany przez dwóch dyrektorów lub osoby przez nich uprawnione, kopie memorandum i statutu spółki. Ponadto osoby fizyczne i/lub prawne zarządzające spółką, założyciele, udziałowcy większościowi muszą wypełnić kwestionariusze osobowe. Bank Centralny może zwolnić określoną osobę z konieczności wypełniania kwestionariusza.

b) Trusty inwestycyjne Rozpatrywane są wnioski zarządców trustów założonych na podstawie prawa międzynarodowego. Dostarczyć należy standardowy wniosek o uznanie trustu jako ICIS podpisany przez dwóch dyrektorów trustu oraz kopię umowy powierniczej. Zawartość umowy powierniczej i memorandum ofertowego są sprawdzane pod kątem zawierania wszelkich informacji potrzebnych potencjalnym inwestorom do oceny inwestycji. Ponadto osoby fizyczne i/lub zarządzające trustem, założyciele, udziałowcy większościowi muszą wypełnić kwestionariusze osobowe. Bank Centralny może zwolnić określoną osobę z konieczności wypełniania kwestionariusza.

c) International Investment Limited Partnership – odpowiednik polskiej spółki komandytowej Rozpatrywane są wnioski złożone przez komplementariusza spółki zarejestrowanej na Cyprze. Dostarczyć należy standardowy wniosek o uznanie spółki jako ICIS podpisany przez dwóch dyrektorów komplementariusza oraz kopię umowy spółki. Jeśli komplementariusz nie jest osobą prawną wniosek powinien być podpisany przez dwóch dyrektorów wykonawczych/prezesów którzy w funduszu mają pełnić funkcje menadżerów. Ponadto osoby fizyczne i/lub prawne zarządzające spółką, założyciele, udziałowcy większościowi muszą wypełnić kwestionariusze osobowe. Bank Centralny może zwolnić określoną osobę z konieczności wypełniania kwestionariusza.

 

 

Autor: Grzegorz Plisz

 

 Artykuł napisany pod kierunkiem adw. Marcina Gorazdy.

dr hab. Marcin Gorazda

dr hab. Marcin Gorazda

partner zarządzający, adwokat

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót