Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Podatek od dochodów nieujawnionych uznany za niekonstytucyjny

Orzeczeniem z dnia 29 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności przepisu art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulującym kwestię opodatkowania dochodów ze źródeł nieujawnionych. Jednocześnie jednak o osiemnaście miesięcy odroczona została utrata jego mocy obowiązującej.
TK stwierdził, że przedmiotowy przepis, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., nie usunął wątpliwości natury konstytucyjnej w stosunku do jego uprzedniego brzmienia (obowiązującego od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r.), które wskazane zostały w wyroku SK 18/09 jako naruszające zasadę określoności przepisów prawa. Wyrażenia takie jak „czynienie wydatków”, „gromadzenie mienia”, „przychody opodatkowane” i „przychody wolne od opodatkowania” uznane zostały za nieprecyzyjne i niejasne, nie dające przy tym możliwości ustalenia znaczenia pojęć „przychodów ze źródeł nieujawnionych” oraz „przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach”. Zdaniem TK, skoro na podstawie przedmiotowego przepisu podatnik nie ma możliwości ustalić ciążących na nim obowiązków to uznać należy, że przepis art. 20 ust. 3 PIT nie spełnia wymagań legislacyjnych przepisów prawa podatkowego.
Celem umożliwienia ustawodawcy dokonania odpowiednich zmian legislacyjnych, orzeczone zostało jednocześnie odroczenie terminu utraty mocy obowiązującej przedmiotowego przepisu o 18 miesięcy. W praktyce więc nadal prowadzone będą postępowania w sprawie podatku od dochodów ze źródeł nieujawnionych w oparciu o przepis art. 20 ust. 3 PIT, jednakże organy administracyjne oraz sądy zobowiązane będą w procesie jego interpretacji kierować się wskazaniami wyrażonymi w wyrokach SK 18/09 oraz P 49/13.
    
Data wejścia w życie 2014-07-29

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...