Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Odsetki zwolnione z CIT

Od początku lipca przychody z: odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) wypłacane przez polskich rezydentów na rzecz odpowiednio powiązanych z nimi nierezydentów, mogą korzystać ze zwolnienia od CIT pobieranego u źródła. Dotychczas przy wypłacie odsetek i należności licencyjnych między spółkami powiązanymi zastosowanie mogła mieć, po spełnieniu szeregu warunków, 5% stawka CIT. Wynikało to z objęcia Polski okresem przejściowym w stosowaniu dyrektywy 2003/49/WE.
    
Data wejścia w życie 2013-07-01

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...