Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Nie będzie zawieszenia terminu przedawnienia bez powiadomienia podatnika

Dz. U. poz. 1149
Weszła w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej, Kodeksu karnego skarbowego i Prawa celnego, dostosowująca system prawa polskiego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2012 r. Trybunał stwierdził w nim, że art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w zakresie, w jakim wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym to postępowaniu podatnik nie został poinformowany, jest niezgodny z Konstytucją RP. Zgodnie z nowelizacją Ordynacji podatkowej, organ podatkowy właściwy w sprawie zobowiązania podatkowego, z którego niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, zawiadamia podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, najpóźniej z upływem terminu przedawnienia oraz o rozpoczęciu lub dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia. Analogiczne rozwiązanie przyjęto w odniesieniu do przedawnienia terminu dochodzenia należności określonych w Prawie celnym. W konsekwencji organy podatkowe i celne obowiązane będą do zawiadamiania odpowiednio podatnika lub dłużnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu. Ponadto na organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego skarbowego nałożono obowiązek informowania organów podatkowych lub celnych o prowadzonym przez siebie postępowaniu.
    
Data wejścia w życie 2013-10-15

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...