Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Deklaracje na podatek od nieruchomości

Dz.U. Nr 232, poz. 1378
Dokonano zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Zmiana wskazanego przepisu wchodząca w życie począwszy od 1 stycznia 2012 r. polega na tym, iż m.in. osoby prawne obowiązane będą składać w terminie do 31 stycznia organowi właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania deklarację na podatek od nieruchomości za dany rok podatkowy na urzędowo określonym formularzu. Wydłużeniu uległ również termin zapłaty podatku od nieruchomości za miesiąc styczeń - od 1 stycznia 2012 r. wpłaty obliczonego w deklaracji podatku od nieruchomości za styczeń będzie należało dokonać do dnia 31 stycznia, a nie jak dotychczas, do dnia 15 stycznia.
    
Data wejścia w życie 2012-01-01

Powrót