Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Ceny transferowe

Dz. U. poz. 768
Wprowadzono istotne zmiany w cenach transferowych. Najważniejsze dotyczą:
a) zasady wyboru przez kontrolujących metody szacowania dochodu podatnika zgodnie z tzw. zasadą ceny rynkowej, czyli w wysokości, jaką ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,
b) wprowadzenia obowiązku dokonania przez kontrolujących analizy porównywalności transakcji przed dokonaniem oszacowania poprzez zdefiniowanie precyzyjnej i wyczerpującej „procedury”, zawierającej katalog następujących po sobie czynności, jakie urzędnik powinien wykonać podczas kontroli cen transferowych,
c) wprowadzenia nowego rozdziału dotyczącego badania zasad przeprowadzania oraz skutków restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw powiązanych,
d) określenia uproszczonych zasad kontroli cen transferowych dla usług o niskiej wartości dodanej
e) wprowadzenia katalogu usług o niskiej wartości dodanej,
f) zdefiniowania katalogu wydatków akcjonariusza, które nie powinny być uznane za związane ze świadczeniem usług,
g) uzupełnienia przepisów dotyczących stosowania metody podziału zysku o sprecyzowanie sytuacji, w której podziałowi podlega strata,
h) zmiany sposobu ustalania rynkowej wartości usług badawczo-rozwojowych,
i) zasady prowadzenia trójstronnej procedury unikania podwójnego opodatkowania.
Nowe przepisy będą miały zastosowanie do wszelkich nowych kontroli/postępowań podatkowych - również do kontroli podatkowych za lata przeszłe wszczętych po wejściu w życie nowelizacji Rozporządzenia.
    
Data wejścia w życie 2013-07-18

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...