Publikacje

COVID - 19

Tarcza 6.0 – Pomoc dla branży fitness (projekt ustawy).

Kraków, 04.12.2020

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Tarcza 6.0) przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców m.in. z branży fitness. 

 

Choć nie jest jeszcze znany termin wejścia w życie Tarczy 6.0, to z przygotowanego projektu wynika, że nowe prawo ma wspierać branżę na kilka następujących sposobów.

 

1. Zwolnienie ze składek ZUS

 

Po pierwsze przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten miesiąc.

 

Jednakże, by uzyskać zwolnienie, dany podmiot musi spełnić określone warunki:

 

- być zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r.;

- na dzień 30 września 2020 r. prowadzić jako przeważającą jedną z wymienionych form działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007: działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, pozostała działalność związana ze sportem, działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, działalność obiektów sportowych, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

- wykazać, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

 

Gdy powyższe warunki zostaną spełnione, przedsiębiorca uprawniony do zwolnienia ze składek w wyżej oznaczonym okresie powinien złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r. Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności oraz oświadczenie potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

 

Gdyby przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, będą one podlegały zwrotowi.

 

Warto podkreślić, że skorzystanie przez przedsiębiorców ze zwolnienia z płacenia składek jest powiązane z obowiązkiem złożenia deklaracji rozliczeniowej lub imiennego raportu miesięcznego za listopad do dnia 31 grudnia 2020 r., chyba że są zwolnieni z obowiązku ich składania.

 

Istnieje również możliwość przedłużenia przez Radę Ministrów w drodze dodatkowego rozporządzenia okresu zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. 

 

2. Świadczenie postojowe

 

Kolejną istotną formą wsparcia przedsiębiorców jest dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe.

Jest ono przeznaczone dla podmiotów spełniających następujące warunki:

 

- skorzystały wcześniej przynajmniej raz ze świadczenia postojowego;

- na dzień 30 września 2020 r. prowadzić jako przeważającą jedną z wymienionych form działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007: działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, pozostała działalność związana ze sportem, działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, działalność obiektów sportowych, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

- wykazać, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku, albo listopadzie 2019 r.

 

Gdy powyższe warunki zostaną spełnione, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z oświadczeniem o rodzaju przeważającej działalności oraz oświadczenie potwierdzające, że jej przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku, albo listopadzie 2019 r.

 

Świadczenie postojowe będzie wynosić 80% minimalnego wynagrodzenia, a dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej – 50% minimalnego wynagrodzenia.

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia będzie mogła przyznać ewentualną wypłatę kolejnych świadczeń za inne okresy rozliczeniowe, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja
i będą na to pozwalały finanse państwa.

 

3. Dofinansowanie

 

Tarcza 6.0 przedłuża działanie dotychczasowych instrumentów pomocowych. Przedsiębiorcy, którzy wcześniej nie skorzystali z tych form wsparcia będą mogli ubiegać się o dofinansowanie.

 

Opisane poniżej formy wsparcia, choć podobne zawierają inne wymogi do ich uzyskania. Przedsiębiorca może skorzystać tylko z jednego programu. Zatem nie można otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej – na przykład wynagrodzenia tych samych pracowników – zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Niezależnie od tego, który program zostanie wybrany przez przedsiębiorcę lub, do którego zostanie on zakwalifikowany, okres dofinansowania nie będzie dłuższy niż 3 miesiące, a wysokość udzielonego dofinansowania będzie zbliżona.

 

Przedsiębiorca nie może posiadać zaległości w zobowiązaniach publicznoprawnych, składkach społecznych, na ubezpieczenie zdrowotne oraz w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nie spełnia on również przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników może być udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r. Wnioski mogą być składane do dnia 10 czerwca 2021 r.

 

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może przedłużyć okres, w którym uprawnionym będzie przysługiwało dofinansowanie, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja i będą na to pozwalały finanse państwa.

 

a) Pomoc dla pracodawców – ochrona miejsc pracy

 

* Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Podmiot taki może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19. Dofinansowanie obejmuje też składki na ubezpieczenia społeczne pracowników. Świadczenia są wypłacane 
w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie pracownika jest dofinansowane w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

 

* Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Podmioty, u których również wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, ale nieobjęte przestojem ekonomicznym, ani przestojem spowodowanym wystąpieniem COVID-19 lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą ubiegać się o dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dofinansowanie obejmuje też składki na ubezpieczenia społeczne pracowników.

 

b) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

 

Projekt Tarczy 6.0 zawiera rozwiązania dotyczące dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników z Funduszu Pracy w przypadku spadku obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19. Dofinansowanie jest przeznaczane na pokrycie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Dofinansowanie to jest przeznaczone dla mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców. 

Wysokość wsparcia uzależniona jest od wysokości spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

 

- co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
- co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
- co najmniej 80 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.
 

 

Opracowa: Rafał Hanczarek

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...