Publikacje

COVID - 19

Q&A ws. Mikropożyczka

Konrad Goszyc, Partner, Adwokat
Kraków, 27.05.2020

Jednorazowa pożyczka ze środków Funduszu Pracy udzielana przez starostę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

 

* kto jest uprawniony?

 

Mikroprzedsiębiorca, tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

 

  1. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

 

* jakie są warunki pożyczki?

 

Pożyczka może być udzielona w wysokości do 5000 zł. Pożyczka posiada oprocentowanie stałe, które wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Pożyczka może być spłacana w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia.

 

* kiedy pożyczka jest umarzana?

 

Kwota pożyczki wraz z kwotą odsetek podlega umorzeniu na wniosek mikroprzedsiębiorcy. Warunkiem umorzenia jest to, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oświadczenie tej treści pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia pożyczkobiorca składa we wniosku o umorzenie. Wzór wniosku o umorzenie pożyczki stanowi załącznik do umowy pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

* jak złożyć wniosek?

 

Wniosek można złożyć elektronicznie:

  1. poprzez platformę praca.gov.pl, usługa elektroniczna Urzędu Pracy pn. TARCZA ANTYKRYZYSOWA, dalej: Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy PSZ-PKDG lub w postaci papierowej, z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego,
  2. poprzez platformę epuap.gov.pl,
  3. poprzez przesyłkę podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej urzędu pracy (np. grodzki@gupkrakow.pl),

 

Wniosek można złożyć w formie papierowej:

 

  1. listownie (bowiem urząd jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi stron) na adres urzędu pracy,
  2. poprzez dedykowaną wrzutnię na dokumenty, gdy taka została udostępniona (dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wrzutnia znajduje się przy wejściu do urzędu).

 

Wniosek jest adresowany do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności na terenie m. Krakowa, będzie to Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul.Wąwozowa 34, 31-752 Kraków).

 

* jakie oświadczenia składane są we wniosku?

 

We wniosku o udzielenie pożyczki mikroprzedsiębiorca oświadcza, że:

 

-> zapoznał się z zasadami ubiegania się o środki funduszu pracy na pozyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy,

-> wszystkie informacje, które zawarł we wniosku, oraz dane zamieszczone w załączonych do wniosku dokumentach są prawdziwe,

-> jest mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców,

-> prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.,

-> nie otrzymał nigdy wcześniej mikropożyczki (tj. nie ubiega się o nią drugi raz),

-> nie złożył wniosku w innym urzędzie pracy (analogicznie nie ubiega się o nią drugi raz),

-> zobowiązuje się do wykorzystania środków z pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem.

 

* co należy załączyć do wniosku?

 

Do wniosku należy załączyć:

 

  1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, gdzie przedsiębiorca wskazuje (w przypadku składania wniosku przez portal, formularz stanowi treść wniosku):

 

> NIP,

> klasę działalności zgodnie z PKD,

> wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca lub inny przedsiębiorca),

> informację, czy wysokość niepokrytych strat przedsiębiorcy przewyższa: 50% wysokości kapitału zarejestrowanego / 50% wysokości kapitału według ksiąg podmiotu,

> informację, czy przedsiębiorca spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym,

> w przypadku podmiotu innego niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca, informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1,

> informację, czy przedsiębiorca otrzymał już inną pomoc publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, a jeżeli tak to w jakiej wysokości, kiedy, jaki był to rodzaj i forma pomocy oraz przez kogo została udzielona,

 

  1. umowę pożyczki (w przypadku składania wniosku przez portal, wzór umowy załączony jest automatycznie do treści wniosku).

 

Jeżeli wniosek jest składany przy pomocy podpisu elektronicznego, to należy zapisać plik (wzór umowy) w widocznym miejscu komputera. Nie trzeba drukować, podpisywać i skanować załączanej umowy. Należy podpisać elektronicznie wniosek o pożyczkę oraz umowę pożyczki.

 

Jeżeli wniosek jest składany w formie papierowej, to należy kompletny wniosek wraz z załącznikiem nr 1 w postaci formularza oraz dwóch egzemplarzy podpisanej umowy pożyczki złożyć do urzędu.

 

* podstawa prawna:

 

Art. 15zzd [Pożyczka]

 

1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

2. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

3. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł.

4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

5. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

6. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, o którym mowa w ust. 5, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

7. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

8. Oświadczenie, o których mowa w ust. 7, mikroprzedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.''. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

9. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.

10. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Konrad Goszyc

Konrad Goszyc

Partner, Adwokat

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...