Publikacje

COVID - 19

Propozycje związane z płatnościami podatków (w ramach Tarczy Antykryzysowej)

Katarzyna Łochowska, Adwokat
Kraków, 26.03.2020

PROPOZYCJE OPARTE NA USTAWIE ANTYKRYZYSOWEJ – rządowy projekt z dnia 26 marca 2020 r. (może się zmienić w trakcie prac legislacyjnych).

 

1. Podatek od nieruchomości

W ustawie antykryzysowej związanej ze zwalczaniem COVID-19 przewidziano dwa szczególne rozwiązania dot. podatku od nieruchomości:

 

a) Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku za część roku 2020 – mają o tym decydować gminy; rozwiązanie będzie mogło znaleźć zastosowanie dla wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

b) Odroczenie terminu zapłaty podatku – uprawnienie jw. przyznane poszczególnym organom wykonawczym gmin; przedłużenie ma dotyczyć terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku; będzie to dotyczyło przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19.

 

Zwracamy uwagę, że powyższe rozwiązania będą stanowić pomoc publiczną, której limit zwiększono do 800.000 EUR.

 

2. Opłata za użytkowanie wieczyste.

Automatyczne przedłużenie terminów na wnoszenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego do dnia 30 czerwca 2020 r., w stosunku do wszystkich podmiotów.

 

3. Podatki dochodowe.

 

I) ROZLICZENIE STRATY

Podatnicy, którzy z powodu COVID-19: (i) ponieśli stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej; (ii) w 2020 r. uzyskali łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% względem 2019 r. mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, ale nie więcej niż o 5 mln zł, dochód uzyskany w 2019 r., składając w tym celu korektę zeznania za ten rok (PIT oraz CIT)

 

II) MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA DAROWIZ

Od podstawy obliczenia podatku lub zaliczki na podatek można odliczyć darowizny przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 – darowizna musi zostać przekazana od dnia 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r., w zależności od terminu przekazania darowizny odliczeniu może podlegać nawet 200% wartości przekazanej darowizny (PIT oraz CIT)

 

III) PRZESUNIĘCIE TERMINU WPŁATY ZALICZEK

Płatnicy podatku PIT, którzy z powodu pandemii wirusa COVID-19 ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne, będą mogli zaliczki na podatek PIT, pobrane w marcu i w kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, przekazać na konto urzędu skarbowego w odroczonym terminie do 1 czerwca 2020 r.

 

IV) ZŁE DŁUGI

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz uzyskali w danym okresie rozliczeniowym przychody niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, nie będą musieli zwiększać zaliczek na podatek dochodowy o wartość zobowiązań, zaliczonych uprzednio do kosztów,  nieuregulowanych w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie (PIT oraz CIT)

 

V) PRZESUNIĘCIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU OD PRZYCHODÓW Z BUDYNKÓW

Do dnia 20 lipca 2020 r. zostanie wydłużony termin na zapłatę podatku od przychodów z budynków za miesiące od marca do maja 2020 r. pod warunkiem: (i) negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych COVID-19; (ii) uzyskania przychodów w danym miesiącu niższych o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku kalendarzowego lub średnich przychodów w 2019 r. (jeżeli podatnik rozpoczął działalność w 2019 r.) (PIT oraz CIT)

 

VI) MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI Z ZALICZEK UPROSZCZONYCH

Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy w 2020 wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek mogę zrezygnować z tej formy w odniesieniu do miesięcy marzec-grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (PIT oraz CIT).

 

4. Przesunięcie niektórych terminów zobowiązań oraz wejścia w życie wcześniej uchwalonych przepisów.

W rządowym projekcie ustawy w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” obok szeregu innych rozwiązań, o których piszemy w niniejszym podsumowaniu, możemy również znaleźć zapisy przesuwające niektóre terminy zobowiązań oraz wejścia w życie wcześniej zaplanowanych zmian. Wśród nich warto chociażby wskazać:

 

a) przesunięcie terminu wejścia w życie nowego pliku JPK_VAT mającego na celu zastąpienie VAT-7 i VAT-7K – do dnia 1 lipca 2020 r.,

b) przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych pod warunkiem, że rok podatkowy lub rok obrotowy podmiotu zainteresowanego rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed  dniem 31 grudnia 2019 r. – do dnia 30 września 2020 r.,

c) przesunięcie terminu zapłaty „minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych” za miesiące marzec-maj 2020 r., pod warunkiem, że podmiot zainteresowany poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i uzyskał minimum o 50% niższe przychody niż w przednich miesiącach – do dnia 20 lipca 2020 r.,

d) przesunięcie terminu na dokonanie wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – do dnia 13 lipca 2020 r.,

e) przesunięcie terminu wejścia w życia nowej matrycy VAT – do dnia 1 lipca 2020 r.,

f) wydłużenie do 14 dni terminu na zgłoszenie dokonania przelewu na rachunek niebędący na tzw. białej liście podatników VAT,

g) zawieszenie w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. biegu terminów na zaraportowanie schematu podatkowego – z wyłączeniem transgranicznych schematów podatkowych.

 

PROPOZYCJE OPARTE NA OBOWIĄZUJĄCYCH ROZWIĄZANIACH PRAWNYCH.

 

1. Możliwość odroczenia, rozłożenia na raty oraz umorzenia płatności podatków.

Podatnicy mogą korzystać z dotychczasowych rozwiązań związanych z płatnościami podatku, które wynikają z Ordynacji podatkowej („o.p.”). W ustawie antykryzysowej nie przewidziano szczególnych rozwiązań (oprócz kilku szczegółowych zapisów, o którym mowa w punkcie 4 powyżej), które przedłużałyby termin płatności podatków.

 

Na podstawie art. 67a o.p. (przedsiębiorcy, na podstawie art. 67b o.p.), w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, podatnik może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o:

 

a) odroczenie terminu płatności podatku,

b) rozłożenie zapłaty podatku na raty,

c) odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, a także

d) umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych wraz z odsetkami.

 

We wniosku należy wskazać konkretną ulgę, o którą wnioskujemy, należność podatkową, której ma dotyczyć ulga i uzasadnienie.

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że w przypadku negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców, wynikających z epidemii koronawirusa, organy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Wnioski w tym zakresie mają być rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Powyższe rozwiązanie można zastosować zarówno do podatków dochodowych, VAT’u, a także podatku od nieruchomości. W sytuacji składania wniosków o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenia go na raty należy pamiętać, żeby taki wniosek złożyć przed upływem terminu jego płatności.

 

Co istotne, ustawa antykryzysowa znosi czasowo opłatę prolongacyjną od wniosków, o których mowa powyżej.

 

Podatnicy mogą również skorzystać z rozwiązania przewidzianego w art. 22 § 2a o.p., w którym mowa o możliwości ograniczenia poboru zaliczek na podatek. Powyższe rozwiązanie może zostać zastosowane zarówno wobec podatników podatku dochodowego od osób prawnych, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych, niezależnie od źródła uzyskiwanych przychodów (dochodów), jeżeli zaliczka na podatek dochodowy byłaby niewspółmiernie wysoka w porównaniu z przewidywanym podatkiem należnym od dochodu lub zysku przewidywanego na dany rok podatkowy (czyli na jego koniec). Instytucja ograniczenia poboru zaliczek na podatek ma zastosowanie również do zaliczek wpłacanych w formie uproszczonej.

 

Wniosek powinien zostać złożony przed terminem płatności najbliższej zaliczki. Nie można wnioskiem objąć zaliczek, które nie zostały opłacone i mają status zaległości podatkowej.

 

Organ podatkowy może zastosować instytucję ograniczenia poboru zaliczek na podatek, gdy podatnik uprawdopodobni, że zaliczki byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy. Tego typu uzasadnienie powinno znaleźć się we wniosku składanym przez podatnika. Można uznać, że stan epidemii i związane z nim ograniczenia dla przedsiębiorców stanowią ważny interes podatników, który jest podstawą do ubiegania się o ograniczenie poboru zaliczek na CIT oraz PIT. We wniosku należy odnieść się do konkretnej sytuacji podatnika.

 

Kraków, 26.03.2020

Katarzyna Łochowska

Katarzyna Łochowska

Adwokat

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...