Wersja polska | English version | Deutsche version
X Zamknij
Ta witryna używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z tego serwisu oraz do celów statystycznych. Brak zmiany ustawień przeglądarki w zakresie użycia plików cookie, oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Każdy ma możliwość samodzielnego zarządzania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
  • Zaufaj przewodnikom

  • Wytyczamy nowe szlaki

  • Podejmujemy wyzwania

  • Wspólnymi siłami

  • Zaufaj przewodnikom

  • Wytyczamy nowe szlaki

  • Podejmujemy wyzwania

  • Wspólnymi siłami

Znak towarowy a domeny

Czy w nazwie domeny internetowej można używać znaku towarowego zastrzeżonego przez osobę trzecią?

Przede wszystkim należy wskazać, że zasady rejestracji nazw domen nie stanowią powszechnie obowiązujących przepisów prawa.; oznacza to, że kwestia ta nie została uregulowana w ustawodawstwie polskim. W efekcie jeśli chodzi o rejestrację nazw domen krajowych zasady rejestracji przewidziane są w regulaminach opracowanych przez podmiot czy podmioty pełniące funkcję krajowych rejestrów domen. Bodajże najbardziej znaną instytucją zajmującą się rejestracją domen „.pl” w Polsce jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) i w oparciu o zasady rejestracji domen przewidziane w jej Regulaminie zostanie sporządzona niniejsza opinia. W pierwszej kolejności należy wskazać, że zarejestrowanie domeny nie wiąże się uzyskaniem przez jej posiadacza jakiś szczególnych uprawnień poza wyłącznością korzystania z zarejestrowanej domeny. W szczególności zaś zarejestrowanie domeny nie przekłada się w żaden sposób na uzyskanie prawa ochronnego do znaku towarowego, którym może być bez wątpienia, nazwa domeny. Tę kwestię w polskim prawie reguluje ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej. Ponadto fakt zarejestrowania domeny nie rodzi domniemania zgodności tego stanu z prawem, to znaczy nie przesądza, że uprawniony do domeny (podmiot na rzecz, którego domena została zarejestrowana) wykonuje prawo do domeny w taki sposób, że nie narusza praw osób czy podmiotów trzecich. Zgodnie z postanowieniem pkt 4 Regulaminem NASK: Przez złożenie Oferty Oferent zapewnia, że dane w niej zawarte są prawidłowe a złożenie Oferty i wykonywanie Umowy nie powoduje naruszenia prawa osób lub przepisów prawa. Natomiast w pkt 5 zd. 2 Regulaminu NASK czytamy: Zawarcie Umowy nie oznacza przyznania Abonentowi jakichkolwiek prawa związanych z Nazwą Domeny, poza wynikającymi wyraźnie z Umowy, ani uznania, że Oferta lub wykonywanie przez Abonenta Umowy nie narusza prawa osób trzecich.

Jeżeli w nazwie domeny internetowej pojawi się zastrzeżony zank towarowy to możemy mieć do czynienia z problemem naruszenia prawa do znaku towarowego, a to poprzez wykorzystanie złożenia słownego składającego się na znak towarowy jako nazwy domeny. Można również rozważać czy w sytuacji gdy wykorzystując znak towarowy w nazwie domeny nie wprowadza się potencjalnych klientów w błąd co do pochodzenia towarów lub usług.

Wracając do kwestii prawa do znaku towarowego i jego ewentualnego naruszenia poprzez jego użycie w nazwie domeny internetowej. Otóż niezależnie od uprawnień przysługujących uprawnionemu do znaku towarowego z tytułu posiadania prawa do znaku, kwestia użycia w nazwie domeny zastrzeżonego znaku towarowego może oddziaływać na uprawnienie do domeny. Jak piszą w opracowaniu dotyczącym problematyki domen: Marcin Błaszczyk, Krzysztof Jarosiński (cyt. za portalem internetowym: www.webhosting.pl): W Polsce jedyny sądowy casus w zakresie naruszenia znaku towarowego w nazwie domeny internetowej dotyczy domeny microsoft.pl. W tej sprawie Sąd Okręgowy w Łodzi orzekł 22.06.2004 r. zakaz korzystania przez właściciela domeny

W chwili obecnej na gruncie prawa polskiego nie wydaje się możliwe skonstruowanie roszczenia o przeniesienie prawa do domeny z jednego podmiotu na inny (w tym przypadku na podmiot uprawniony do znaku towarowego). Uprawnia takiego nie można wyinterpretować ani z przepisów ustawy prawo własności przemysłowej ani z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W efekcie producenta (biorąc pod uwagę przepisy prawa polskiego) – uprawniony ze znaku towarowego nie ma możliwości żądania przeniesienia na niego uprawnień do domeny.

O ile jednak obowiązujące przepisy nie pozwalają na sformułowanie tego rodzaju roszczenia o tyle efekt w postaci utraty uprawnień do domeny może nastąpić w oparciu o postanowienia Regulaminu NASK. Zgodnie z pkt. 24 Regulaminu prawomocne orzeczenie sądu polubownego lub sądu powszechnego, twierdzające naruszenie przez Abonenta praw osoby trzeciej stanowi podstawę do wypowiedzenia przez NASK Umowy z tym Abonentem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Oznacza to, że np.: w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego, rejestrujący utraci prawo do domeny przysługujące mu w oparciu o umowę NASK, a domena stanie się wolna.

Kraków, 28.02.2009 r.


Autorem artykułu jest:

Adwokat - Lesław Świstuń

EMAIL:leslaw.swistun@gsw.com.pl
Podobne ArtykułyKonsultacje on-line

Jeżeli powyższa porada nie wyczerpała interesującego Państwa tematu proszę zadać pytanie prawnikowi specjalizującemu się w danej dziedzinie
Komentarze

Dodaj komentarz:

Imię/email:

Komentarz:


 Strona główna  |   Aktualności  |   Kancelaria  |   Oferta  |   Zespół  |   Klienci  |   Publikacje  |   Kariera  |   Pro Bono  |   Blogi  |   Kontakt

Siedziba: Plac Szczepański 8 | 31-011 Kraków | tel. +48 12 422 44 59 | fax. +48 12 422 49 39
Biuro: Ul. Pługa 1/2 | 02-047 Warszawa | tel. +48 22 114 33 62 | tel./fax. +48 22 251 89 45