Wersja polska | English version | Deutsche version
X Zamknij
Ta witryna używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z tego serwisu oraz do celów statystycznych. Brak zmiany ustawień przeglądarki w zakresie użycia plików cookie, oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Każdy ma możliwość samodzielnego zarządzania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
  • Zaufaj przewodnikom

  • Wytyczamy nowe szlaki

  • Podejmujemy wyzwania

  • Wspólnymi siłami

  • Zaufaj przewodnikom

  • Wytyczamy nowe szlaki

  • Podejmujemy wyzwania

  • Wspólnymi siłami

Opodatkowanie słowackiej spółki komandytowej (“komanditná spoločnosť”)

Na podstawie słowackiej Ustawy o rachunkowości (nr 431/2002 z późniejszymi zmianami), tamtejsza spółka komandytowa powinna prowadzić swoją księgowość w systemie podwójnej księgowości.
Ma ona obowiązek złożenia zwyczajnego jak i nadzwyczajnego sprawozdania finansowego osobno lub jako część rocznego sprawozdania finansowego. Składa się je  do rejestru spółek w ciągu siedmiu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

Słowacka ustawa o podatku dochodowym (nr 595/2003) przewiduje opodatkowanie słowackich spółek od całości ich dochodu, podczas gdy w stosunku do spółek zagranicznych, opodatkowanie to dotyczy tylko dochodu osiągniętego na Słowacji.
Rok podatkowy na Słowacji kończy się 31 grudnia, jednakże okres ten można zmienić na dowolne, inne 12 miesięcy kalendarzowych, zwanych rokiem obrachunkowym. Spółki zobowiązane są złożyć zeznanie podatkowe razem ze sprawozdaniami do 31 marca roku następującego po danym roku kalendarzowym lub w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego. Możliwość przedłużenia tego okresu jest przewidziana tylko dla spółek osiągających dochód z zagranicy.
Zasady opodatkowania słowackiej spółki komandytowej są odbiciem faktu, że spółka ta, podobnie jak polska spółka komandytowa, ma  dwa rodzaje wspólników, to jest komplementariuszy i komandytariuszy, których charakteryzuje różny rodzaj odpowiedzialności jak i uprawnień. Komplementariusze opodatkowani są tak jak wspólnicy spółki jawnej, podczas gdy komandytariusze opodatkowani są podobnie jak udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

PODSTAWA OPODATKOWANIA

Podstawa opodatkowania słowackiej spółki komandytowej ustalana jest w odniesieniu do rocznego sprawozdania finansowego na podstawie odpowiednich przepisów z zakresu księgowości dostosowanych do pozycji podlegających i niepodlegających odliczeniu od podatku. Podstawa opodatkowania spółki jako całości jest dzielona pomiędzy spółkę i komplementariuszy w takim samym stosunku w jakim zyski spółki dzielone są pomiędzy komplementariuszy i komandytariuszy, to jest zgodnie z umową spółki. Jeśli zaś umowa spółki nie przewiduje w tym zakresie żadnych postanowień, dzielone są one po równo. Następnie, udział przypadający komplementariuszom jest odliczany od podstawy opodatkowania dla spółki.  Suma wynikająca z takiego wyliczenia jest podstawą opodatkowania spółki komandytowej i podlega ona podatkowi dochodowemu od osób prawnych.
Kwotą opodatkowaną jest kwota udziału komandytariuszy w zysku spółki (dywidenda), zwolniona z jakichkolwiek innych powinności podatkowych. Jednakże, jeśli komandytariusz osiąga zysk jako pracownik spółki, jego zysk określany jest jako „zysk z działalności zależnej”, jego część podstawy opodatkowania i dlatego jest przedmiotem dalszego opodatkowania na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie pracowników.
Udział w zysku osiągany przez komplementariuszy na podstawie słowackiej Ustawy o rachunkowości określany jest „dochodem z przedsiębiorstwa, innej dochodowej działalności i dzierżawy” i musi być ujęty jako częściowa podstawa opodatkowania ogólnej podstawy opodatkowania wspólników ujawnionej w ich sprawozdaniu finansowym i opodatkowana według stawki podatku dla osób fizycznych określonej tej ustawie.
Te same zasady stosuje się gdy spółka w okresie podatkowym osiąga stratę. Straty podatkowe są zatem rozdzielane w ten sam sposób jak podstawa opodatkowania.

STAWKA PODATKU

Najważniejszą i najbardziej znaczącą zmianą wprowadzoną ostatnią nowelizacją słowackiej Ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 1 stycznia 2013 jest rezygnacja, po 9 latach jej funkcjonowania, z 19% liniowej stawki podatku. Nowelizacją zwiększono stawkę podatku dochodowego od osób prawnych do 23% generalnie dla wszystkich osób prawnych, bez względu na ich formę prawną, zakres działalności, wysokość osiągniętych dochodów, wysokość obrotu jak również jakiekolwiek inne kryteria. Nowelizacja wprowadziła jednocześnie progresywne opodatkowanie osób fizycznych, z dwoma stawkami, 19% i 25% dla osób fizycznych których podstawa opodatkowania przekracza kwotę EUR 34,401.74.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Komplementariusze, na podstawie słowackiej Ustawy nr 580/2004 o ubezpieczeniu zdrowotnym i Ustawy nr 461/2003 o ubezpieczeniu społecznym, uznawani są za osoby samo zatrudnione. Składki na ubezpieczenie społeczne są, na podstawie stosownych przepisów tych ustaw, są nieopodatkowanymi pozycjami w podstawie opodatkowania komplementariuszy.
Z drugiej strony komandytariusze, na podstawie wyżej wskazanych ustaw, nie są obowiązani do płacenia daniny, o ile nie są pracownikami spółki. W tym przypadku, to spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku, który na podstawie stosownych przepisów będzie automatycznie potrącany z wynagrodzenia komandytariuszy.
VAT

Słowacka spółka komandytowa jest, na podstawie Ustawy nr 222/2004 o VAT, podlega temu podatkowi gdy:

a. Ma na Słowacji siedzibę, miejsce prowadzenia działalności bądź stały zakład i
b. Osiągnęła obrót w wysokości EUR 49.790 za nie więcej niż 12 poprzedzających następujących po sobie miesięcy

Spółka musi złożyć wniosek o rejestrację jako podatnik VAT w ciągu 20 dni miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym obrót ten został osiągnięty. Spółka może też dobrowolnie zarejestrować się na potrzeby VAT bez spełnienia tego warunku.
Jeśli nie ma podstaw do odrzucenia wniosku o rejestrację, urząd skarbowy dokonuje rejestracji w ciągu 30 dni od dni złożenia wniosku, bądź 60 dni jeśli podatnik jest zobowiązany wniesienia gwarancji podatkowej celem uregulowania zaległości podatkowych, które powstały po jego rejestracji jako płatnika. Decyzja urzędu skarbowego dotycząca wyliczenia wysokości gwarancji podatkowej (która może być w granicach EUR 1,000-500,000) może być zaskarżona w ciągu 8 dni. Wniesienie skargi nie ma mocy wstrzymującej.
Stawka VAT wynosi 19% podstawy opodatkowania obliczanej jako suma wszystkiego co zostało lub co ma być otrzymane w zamian za dostawę towarów lub usług, pomijając podatek, biorąc pod uwagę dotacje i wkłady które spółka otrzymała lub ma otrzymać w cenie dóbr lub usług.

Podsumowanie:

Słowacka spółka komandytowa łączy zalety samo zatrudnienia i spółek kapitałowych. Jej założenie może być korzystne szczególnie w sytuacji gdy jedni wspólnicy preferują formę samo zatrudnienia a innym zależy na prostej formie partycypacji w zyskach spółki poprzez wypłacane dywidendy i braku dodatkowych zobowiązań. Ten rodzaj spółki może również posłużyć jako element optymalizacji podatkowej w sytuacji gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółka akcyjna z nagromadzonymi stratami podatkowymi z poprzednich okresów podatkowych powoływana jest w miejsce komplementariusza. Dla przedsiębiorców zagranicznych może być to również element szerszej konstrukcji planowania podatkowego. 


 Autorem artykułu jest: Daniela Gazova

Artykuł został napisany pod kierunkiem adwokata Marcina Gorazdy

 


Autorem artykułu jest:

Adwokat - Marcin Gorazda

EMAIL:marcin.gorazda@gsw.com.pl
Podobne ArtykułyKonsultacje on-line

Jeżeli powyższa porada nie wyczerpała interesującego Państwa tematu proszę zadać pytanie prawnikowi specjalizującemu się w danej dziedzinie
Komentarze

Dodaj komentarz:

Imię/email:

Komentarz:


 Strona główna  |   Aktualności  |   Kancelaria  |   Oferta  |   Zespół  |   Klienci  |   Publikacje  |   Kariera  |   Pro Bono  |   Blogi  |   Kontakt

Siedziba: Plac Szczepański 8 | 31-011 Kraków | tel. +48 12 422 44 59 | fax. +48 12 422 49 39
Biuro: Ul. Pługa 1/2 | 02-047 Warszawa | tel. +48 22 114 33 62 | tel./fax. +48 22 251 89 45